برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی راه های استفاده از سیانوباکتری های دی آزوتروف جهت غنی سازی کمپوست های شهریگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: پژوهشی اکولوژی و سیستماتیک

پژوهشگران: 
بافته چی لادن (مسئول طرح)
سماوات سعید (همکار طرح)
پارسا میترا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

کمپوست بعنوان ماده تقویت کننده در کشاورزی مصرف می شود اما جهت بازدهی بیشتر، باید از لحاظ عناصر مورد نیاز گیاه بخصوص عناصری چونN ،P  و K غنی شود.
استفاده از توان بالقوه سیانوباکترهای تثبیت کننده ازت جهت غنی کردن کمپوست حاصله از بازیافت زباله های شهری در این طرح بررسی شده است. نمونه برداری از خاک شالیزارهای استانهای شمالی کشور گیلان، مازندران و گلستان انجام شد پس از کشت خاک، جداسازی و خالص سازی نمونه های غالب هر استان، که شامل جنسهای
Nostoc sp. ، Anabaeana sp. ، Calothrix sp. و Fischerella sp. بودند انجام شد. این نمونه ها از نظر درصد ازت کل با تست میکروکجلدال آزمایش شدند. به این ترتیب جنس  Fischerella sp. به عنوان نمونه منتخب با بالاترین درصد ازت کل انتخاب شد.
مقادیر مختلف از این جنس
0.05 ، 0.04، 0.03، 0.02، 0.01 و 0.005 گرم (%0.1-1) به کمپوست با رطوبتهای مختلف افزوده شد و سرعت رشد جلبک تا مدت دو ماه محاسبه گردید. مشاهده شد افزودن مقادیر مختلف جلبک تاثیری در سرعت رشد آن ندارد و فراهم بودن حداقل میزان رطوبت تنها شرط اصلی برای رشد جلبکهاست. افزودن جلبک به مقادیر مختلف کمپوست با خاک (خاک به همراه 200 ـ 150 ـ 100 ـ 50 گرم کمپوست) و آنالیز نیتروژن کل آنها نشان داد. افزودن جلبک درصد ازت کل این مخلوط را بالا می برد اما جهت نیل به نتیجه دلخواه و مطلوب باید درصد مناسبی از جلبک به نسبت کمپوست اضافه شده به خاک در نظر گرفته شود و نیز احتمالا این درصد جلبکی باید به همراه میزان مناسبی از کودهای ازته باشد.
نهایتا تاثیر دو تیمار مختلف جلبکی (3 و 6 گرم جلبک) بر رشد گیاه شاهی بررسی شد و آنالیزهای کمی و کیفی رشد آن صورت گرفت
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Compost used as fertilizer in agriculture but for more efficicncy, it should be enriched for elemento like N, P and K. using of diazothrophic cyanobacteria, for enriching the compost has been investigated in this project.
Collection was done from paddy fields of North of Iran; Gillan, Mazandaran and Golestan. After soil culture, isolation and purification of dominant species done for each province.
These species were as follow: Nostoc sp., Anabaena sp., Calothrix sp. and Fischerella sp. . Percentage of total nitrogen of these species were tested by micro kedjehdal method. So Fischerella sp. with highest percentage of nitrogen content chose.
Different rates of this genus, 0.005, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 and 0.05 gr (0.1–1 %) were added to compost with different rates of moisture.
Growth rate of algae was studied for two monthes. It was concluded that adding different rates of  algae had no effect on its growth rate and mositrue was the most important factor for their growth. Adding algae to the different rates of compost and soil (soil + 50 – 100 – 150 – 200 gr compost) and analyse of their total nitrogen showed that that adding algae increased the percentage of nitrogen in these treatments, but for better result we should find suitable rate of algae to compost content.
Finally the effect of two algal treatment (3-6 gr algae) on growth of Lipidum sativum L. (Cress) was studied and growth analysis (qualified and quantified) was also investigated.Keyword(s):