برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جداسازی و خالص سازی گونه های بومی فیتوپلانکتونهای مورد استفاده آبزیان دریایی پرورشیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: اکولوژی و سیستماتیک گیاهی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه مقاله
ارائه گزارش نهایی.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

خورتیاب در استان هرمزگان در محدوده جغرافیایی 20'' و 50' و 56o طول شرقی و 10" و 5' و 27o عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ واقع است. جهت نمونه برداری از خورتیاب، ظروف پلاستیکی (بر اساس روش های استاندارد) استفاده می شد. لازم به ذکر است که عمل جداسازی اولیه در محل با استفاده از محیط های کشت اختصاصی صورت پذیرفت انجام مراحل خالص سازی نهایی توسط دو روش میکروپیپت و پاساژ متوالی بر روی محیط های اختصاصی جامد صورت پذیرفت و منحنی رشد آنها (Tetraselmis، Chlorella) با استفاده از دو روش اندازه گیری کلروفیل کل ولام هموسیتومتر ترسیم گردید و نیز محتوای پروتئینی کلرلا با استفاده از روش کجلدال محاسبه گردید. سپس با استفاده از کلیدهای شناسایی Carmdo R. Tomas (1993) و Prescott 1967 and Introduction to the algae (1985) نمونه هایی خالص در سطح جنس و گونه بر اساس پارامترهای ساختاری شناسایی گشت. Chlorella به شاخه Chlorophyta تعلق دارد که دارای سلولهای کروی، دیواره صاف سلولی، کلروپلاست فنجانی شکل در برگیرنده ذرات پیرنوئید و در اندازه 5m می باشد که بر اساس کلیدهای ساختاری در گونه vulgaris قرار می گیرد. دومین نمونه Tetraselmis می باشد که شاخه Chlorophyta، خانواده Prasinophyceae تعلق دارد. این جنس دارای زندگی پلانکتونی، سلولهای کروی یا کشیده و واجد 4 تاژک و رنگ سبز درخشان می باشد. دارای سلولهایی با طول 15m و قطر 11.6m می باشد. این نمونه بر اساس کلیدهای شناسایی به گونهTetrathele  تعلق دارد. سومین نمونه جداسازی شده در زیر ردهCentric diatom ، رده Coscinodiscophuceae، جنس Chaetoceros و گونهcalcitrans  قرار دارد که به صورت سلول های کشیده در برش عرضی و دارای انتهای مسطح و حاوی 1 جفت خار یا تار طویل و نازک در هر انتهای فروستایل می باشد. کلروپلاست آنها در اندازه و تعداد متنوعند. اندازه این نمونه، طول سلول 6m و پهنای 3m می باشد. بیشترین حضور این دیاتومه در فصل زمستان مشاهده می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Tiab estuary is located in Hormozgan provience with geographical coordinate of: 56o, 50', 20" east longitude and 27o, 5', 10'' north latitiude of Grinviech. The Samples were collected at 4 continuouse Season and for this purpose plastic bottles based on standard methods was used. Primary isolation and purification of samples were used specific culture media and then the final of isolation and purification were used micropipette method and agar plate method and repetitious cultures (sub culture) and samples (Chlorella and Tetraselmis) growth were measured with two method contemporarily: Total Chlorophyll measuring method and Hemotological slids and Total protein (Kjeldahl method) and then were identified pure samples especially in genus and species by using identification keys: Carmelo R.Tomass 1977, Introduction to algae 1985 and Prescott 1967 at levels of morphological characters. Chlorella belongs to Chlorophyta phylum with spherical single cell, smoth cell wall, partial cup-shaped chloroplast with pyrenoid granules, 5 micron cell dimeter that belongs to vulgaris species based on morphological keys. Second sample is named Tetraselmis belongs to Chlorophyta phylum, prasinophyceae family. This genus is planktonic with spherical or ellipsoidal cells with 4 flagella and bright green color. The size of cell is measured 15 micron length and 11.6 diameter by Zeiss microscope. This genus belongs to tetrathele species based on keys. The third sample belongs to Centric diatom subclass, class Coscinodiscophyceae, Chaetoceros genus and calcitrans species. The cells are usually oral in cross–section and nearly flat ends. Apair of long thin spines is found at each end of the frustule. Chloroplast are variable in size and number. The size of cells is measured 6 micron cell length and 3 micron width. The most concentration of this genus was observed in winter Season.Keyword(s):