نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت آزمایشگاهی و مقیاس میز سیلیکای کلوئیدی سدیمی پایدارگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی معدن

پژوهشگران: 
وحدانی غلام رضا (مسئول طرح)
کرمی اصغر (همکار طرح)
فتاحی مهدی (همکار طرح)
عابدی محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی ماه 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

سیلیکای کلوئیدی به عنوان پایه در ساختار بسیاری از کاتالیستهای مهم و صنعتی کاربرد دارد. اساسا پایه کاتالیست یکی از اجزای مهم سیستمهای کاتالیستی بوده که سطح لازم را برای انجام واکنش مورد نظر فراهم می­آورد. با توجه به وجود منابع غنی ترکیبات سیلیسیم­دار در کشور و واردات سیلیکای کلوئیدی و نظر به رشد سریع مصرف کاتالیستها در صنایع مختلف کشور، ساخت این محصول در پروژه حاضر مد نظر قرار گرفت.
در این راستا پس از مطالعه و مقایسه روشهای مختلف تولید، روش تبادل کاتیونی محلول سدیم سیلیکات انتخاب و بر اساس آن چند نمونه ساخته شد. در طی ساخت این نمونه ها تاثیر غلظت محلول تیتران بر روی خواص شیمی فیزیکی نمونه ها بررسی شد. آزمونهای شیمی- فیزیکی انجام شده بر روی نمونه­های ساخته شده و نمونه تجاری نشان می دهد که نمونه ساخته شده در این پروژه با کد
CS-03 دارای خواص مشابه با نمونه تجاری است و قابلیت جایگزینی را دارا می باشد.
در مرحله بعد با
Scale-up مناسب و پیش بینی مواد و تجهیزات لازم نمونه سیلیکای کلوئیدی بهینه در مقیاس میز (Bench) نیز تهیه گردید، همچنین آزمونهای شیمی فیزیکی بر روی این نمونه انجام گرفت.
این محصول سپس به شرکت چینندگان ارسال شد و در تولید اقلام سرامیکی صنعتی مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج نشان داد که این محصول خواص مشابه ای با نمونه های وارداتی داشته و در صورت افزایش غلظت
(%SiO2) می تواند به جای آنها بکار روند.

 
 
Title:

Laboratory and Bench Scale Preparation of Colloidal Silica Stabilized by SodiumAbstract:

Colloidal Silica is used as one of the most important industrial catalyst carriers.Catalyst carriers are substantially one of the important ingredients of catalytic systems which provide nessesary surface needed for reactions.
Despite of having rich silica sources and fast grow of catalysts usage in a variety of industries in Iran, little attention has been paid to this subject, so achiving the production method of this product has been the most important goal of this research.
In this way, after studying and comparison of a variety of production methods, cation exchanging of sodium silicate method was selected and some samples were made accordingly. During preparation of samples, effect of titrant and titrate solutions concenteration on final product physico-chemical properties was investigated.The test results of the samples and a commercial sample show that one of the produced sample, named CS-03, can be an appropriate replacement for commercial product.
In the next step, after appropriate scale-up and using suitable equipments, this product was prepared in the bench scale.
Then this product was sent to Chinandegan company and was used in producing industrial ceramic items. The results show that this product has properties similar to commercial colloidal silicas and If it’s concentaration (%wt SiO2) increases, It can be used instead of them.Keyword(s):