برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر ارزشهای زمینه ساز توسعه (مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
عباسی خیام (مسئول طرح)
عرب مقدم نرگس (همکار طرح)
ایمان محمدتقی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

در این پژوهش با شیوه پیمایش تلاش شده تا برخی از ارزشهایی که زمینه ساز توسعه محسوب می شوند (شامل علم گرایی، دنیا گرایی، آینده نگری، عدم اعتقاد به تقدیر گرایی، قانون گرایی، استقلال، وقت شناسی، تلاش و کوشش، نوپذیری، داشتن آرزوهای سطح بالا و دور دست، و همدلی) در بین جوانان 29-14 ساله شهر شیراز مورد بررسی قرار گیرند. مطالعه مقدماتی طی توزیع 120 پرسشنامه در میان جامعه آماری جهت تعیین پرسشها با استفاده از ضریب آلفا به انجام رسید و برای برآورد اعتبار صوری آن از دیدگاههای تنی چند از متخصصان جامعه شناسی و روان شناسی استفاده شده است. جمعیت نمونه در این پژوهش 888 نفر از جوانان ساکن شیراز بودند که بر اساس نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. متغیرهای مستقل پژوهش از این قرارند: پایگاه اجتماعی – اقتصادی فرد و والدین فرد، جنس، سن، شیوه جامعه پذیری مشارکتی در خانواده، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی، عضویت در انجمن های ارادی و داوطلبانه، رضایتمندی سیاسی، احساس امنیت فردی، اعتماد متقابل در روابط با دیگران و عام گرایی.
داده های جمع آوری شده دو مرحله آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ترکیب جنسی شامل 428 نفر مرد (48.5 درصد) و 454 نفر زن (51.5 درصد) می شود؛ 710 نفر (80.5 درصد) از آنها مجرد و 172 نفر (19.5 درصد) متاهل بودند؛ پایین ترین سطح تحصیلی در میان آزمون شوندگان بی سواد 6 نفر (0.7 درصد) و بالاترین تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر با تعداد 14 نفر (1.6 درصد) عنوان شده اند. از مجموع 156 نفری که شاغل هستند، 49 نفر در سطح مشاغل با پرستیژ اجتماعی بالا، 38 نفر با مشاغل در سطح با پرستیژ اجتماعی متوسط و 69 نفر در سطح مشاغل با پرستیژ اجتماعی پایین قرار می گیرند.
از میان متغیرهای مستقل، متغیرهای عام گرایی، مشارکت در انجمن های داوطلبانه، شیوه جامعه پذیری مشارکتی در خانواده، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و رضایتمندی سیاسی با ارزش های زمینه ساز توسعه ارتباط مثبت معنادار نشان داده اند ولی احساس امنیت فردی با ارزش های زمینه ساز توسعه رابطه مثبت و معنادار داشته است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش مرحله به مرحله نشان می دهد که متغیرهای شیوه جامعه پذیری مشارکتی؛ احساس امنیت فردی؛ عام گرایی؛ اعتماد به دیگران و مشارکت در انجمن های ارادی و داوطلبانه به ترتیب وارد معادله رگرسیون چند متغیره شده و توانستند در مجموع 19 درصد از تغییرات متغیر ارزش های زمینه ساز توسعه را تبیین نمایند.کلیدواژگان: ارزشها، توسعه، جوانان، نوسازی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):