نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و مطالعه کلیه سموم دفع آفات نباتی و انتخاب بهترین آن ها از نظر اقتصادیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
فدایی زهرا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تعیین اولویت های تحقیقاتی در خصوص سنتز سموم.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

سموم آفت کش طیف گسترده ای از ترکیبات شیمیایی هستند که برای از بین بردن آفات کشاورزی ساخته شده اند و اکثر این ترکیبات به طور مصنوعی در آزمایشگاه سنتز می شوند.
در کشور ما نیز سالانه میلیونها تن آفت کش استفاده می شود که بخش اعظم آن از سایر کشورها وارد می گردد. به منظور رفع نیاز کشور در این زمینه لازم است که تحقیقات اصولی در مورد سموم پر مصرف و گرانقیمت در کشور صورت پذیرد.
در این طرح هدف بر این است اولویتهای تحقیقاتی سموم مصرفی کشور از ابعاد میزان مصرف و قیمت بررسی و در پایان فهرست بهترین آنها معرفی گردد.

 
 
Title:Abstract:

Wide spectrum of chemical compounds is pesticides which more of them artificially in lab and prepared for killing Agriculture pests off. Million tons of pesticides are used annually in our country and much of them imported to different countries. Therefore fundamental Researches are necessary and full–needed pesticides.
The objective of this project is determination of Research priorities about demanded pesticides in needed rate and price. Finally list of best choices are introduced.Keyword(s):