نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه عوامل شوری و پوشش گیاهی و اثرات شوری در ترکیبات معدنی گیاهان غالب کویر دامغانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: خاک شناسی

پژوهشگران: 
جعفری محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با اطلاعات حاصل از این پروژه امکان تعریف پروژه تکمیلی جهت تعیین پوشش گیاهی مناسب منطقه کویر دامغان فراهم می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

در ارتباط با مطالعاتی درباره شوری و اثرات آن در گیاهان مرتعی مقاوم، منطقه ای را جهت تحقیق در شهرستان دامغان از مزرعه طالوتا کویر حاج علی قلی (چاه جم) انتخاب نموده و در آن تیپهای مختلف گیاهی را تشخیص دادیم که این تیپها همان گیاهان غالب منطقه بودند که بدین شرح می باشند:

1- Artemisia herba alba & Pteropyrum olivieri

2- Anabasis aphylla & Lycium depressum & Prosopis farcfa

3- Tamarix. Sp & Halocnemum stobilaceum

4- Halocnemum stobilaceum & Halostachys bellangeriana

5- Halocnemum strobilaceum & Limonium iranicum

6- Alhaji camelorum

و در این تیپهای گیاهی خاکهای منطقه بترتیب عبارتند از: رگرسول، رسوبی، رسوبی، شور واکسترنال سولونچاک.
روش مطالعه جهت تعیین تیپهای گیاهی همان روش پلات گذاری بوده و در تجربه گیاه و خاک از روشهای متداول که در قبل مشروحا آورده می شود، استفاده می کنیم و به منظور نامگذاری خاک از طبقه بندی قدیم استفاده کردیم.
فاکتورهایی چون
EC, PH، رطوبت و... در خاک و فاکتورهایی مانند سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، کلروسولفات مشترکا در خاک و گیاه تجزیه شده و به کمک معادلات رگرسیون که در اثر رابطه سه نمونه گیاه و سه نمونه خاک بدست آمد ارتباطات بین عناصر خاک و گیاه بدست آمد و به علاوه در محدوده های مختلف هدایت الکتریکی، گیاهان گوناگون مقاومت بدست آمده که با توجه به مراجع مختلف گیاهان دیگری جهت کشت در منطقه مورد نظر پیشنهاد گردید و نتایج مهم دیگر که از این مطالعه فراهم می گردد سنجش بعضی عناصر به کمک عناصر دیگر (که به سهولت بدست می آید) و استفاده از تجربه عناصر در گیاه در تغذیه دامهای مرتعی می باشد.
بررسی سطح سفره آبی از کارهای دیگری است که در اثر لوله گذاری در تیپ های مختلف گیاهی انجام شده است. در پایان لازم است تذکر داده شود که این بررسی ها در طی دو فصل بهار (فصل رشد گیاه) و تابستان (فصلی که خشکی و شوری به ماکزیمم مقدار خود رسیده است) انجام گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

This thesis is about relasionship between plant cover and salinity and the effect of salinity on plant mineral compounds.
In this research, I selected a salt-land in Damghan, (Damghan is situated in Semnan Province, North East of IRAN) which has dry climate.
In a sequence, we distinguished seven types of plant cover. In every type, three samples of each plant was selected. Elements such as Na, Cl, Ca, Mg, K and SO4 in root and stem were measured. In same types, we studied soils and we measured the above mineral elements and EC, PH, ….
In the end, we distinguished resistance of plants to salnity, and we determined statistically relasionships between soil and plant.
As a result, it is established that measurement of plant compound could indicate the soil compound, and vice versa.Keyword(s):