برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اکولوژیک و تعیین درصد مواد موثره گیاهان واجد اولویت های دارویی – اقتصادی (گیاه شاهبیزک Atropa belladonna)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
کریمی فرح (مسئول طرح)
زینالی امینه (همکار طرح)
امینی اشکوری طیبه (همکار طرح)
نظری فاطمه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه مقاله ای تحت عنوان: تاثیر اکولوژیکی دوره رویش و ترکیبات خاک بر میزان آلکالوئید برگ Atropa belladonna (Solanacea) نخستین همایش راهکارهای کشاورزی پایدار در ایران؛ ورامین؛ اسفند 1381.
ارائه مقاله ای تحت عنوان: بررسی کمی و کیفی آلکالوئیدهای برگ.Atropa belladonna L، دومین کنگره بیولوژی کاربردی، مشهد- دانشگاه آزاد اسلامی- پاییز 1383 (پوستر).
ارائه گزارش نهایی.
- تدوین گزارش نهایی و نتایج قابل واگذاری است.
- ارائه مقاله در «همایش راهکارهای توسعه کشاورزی پایدار در ایران».


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

آلکالوئیدها بسیار متنوع بوده بر اساس خصوصیات بیوشیمیایی در گروه های مختلفی قرار می گیرند. بیوسنتز این مواد عمدتا در گیاهان عالی انجام می گیرد و معمولا از مسیرهای بیوسنتز اسیدهای آمینه جدا می شوند. گیاهان تیره سولاناسه حاوی گروه ویژه ای از آلکالوئیدها تحت عنوان تروپان آلکالوئید می باشند که از مهمترین آنها می توان از آتروپین و اسکوپولامین نام برد.
گیاه
Atropa belladonna در طب سنتی از مصارف متعددی برخوردار است و مصارف مذکور به وجود آلکالوئیدهای این گیاه مربوط می گردد.
در این پژوهش گیاه مورد بررسی های اکوفیزیولوژیکی با تکیه بر کمیت و کیفیت آلکالوئیدهای مربوطه قرار گرفته است. سه ایستکاه نمونه برداری در البرز غربی، البرز مرکزی و البرز شرقی انتخاب شده و در هر ایستگاه حتی الامکان ایستگاه های فرعی بر اساس ارتفاع تعیین گردید. فنولوژی گیاه طی مراجعات منظم ثبت شد.
شرایط اقلیمی ایستگاه ها با استفاده از اطلاعات هواشناسی نزدیکترین ایستگاه های سازمان هواشناسی در مناطق مزبور و ترسیم منحنی های آمبروترمیک مربوطه معرفی شد و در رویشگاه های مختلف حتی المقدور گونه های مجاور گیاه جمع آوری و بصورت نمونه هرباریومی نگهداری شد. خاک ایستگاههای نمونه برداری نیز مورد آنالیز قرار گرفت.
نمونه گیاهی از ایستگاههای مورد نظر در سه فصل بهار، تابستان و پاییز جمع آوری و در دمای اتاق خشک گردید. پس از تهیه عصاره آلکالوئیدی، آلکالوئید تام به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. سپس عصاره های مزبور به روش
HPLC و با استفاده از استانداردهای آتروپین و اسکوپولامین مورد بررسی کیفی قرار گرفتند.
تغییرات میزان آلکالوئید تام، آتروپین و اسکوپولامین نسبت به مرحله رویشی (فصل)، ارتفاع و برخی عوامل دیگر با استفاده از نرم افزار آماری
MSTAT-C مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و ارتباط بین آنها بررسی شد. القای جوانه زنی بذر گیاه با استفاده از تیمارهای نوری و تیمار سرما بررسی شد.
بیشترین مقدار آلکالوئید تام در ارتفاع 500 متر ایستگاه چمستان – واز در فصل بهار مشاهده شد بیشترین مقدار آتروپین در ارتفاع 1000 متر ایستگاه چمستان – واز در فصل تابستان و بیشترین مقدار اسکوپولامین نیز در همان نمونه مشاهده شد.
در بیشتر موارد ارتفاع تاثیر معنی داری بر کمیت و کیفیت آلکالوئیدهای گیاه نداشته و اغلب عامل موثر تغییرات مراحل رویشی گیاه می باشد. همچنین بنظر می رسد عناصر خاک از عوامل موثر بر کمیت و کیفیت آلکالوئیدها باشند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Alkaloids are very variable substances and are grouped based on their biochemical properties. They are usually biosynthesized through amino acid biosynthesis pathways.
Solanaceous plants contain a special group of alkaloid named tropace, the most important of them are Atropine and Scopolamine.
Because of its alkaloids Atropa belladonna has several usages in traditional medicine.
In this project, the plant ecophysiology with emphasis on quantity and quality of alkaloid was studied Three sampling stations were determined based on alttitude.
Phenology of the plant was detected and ambrothermic graphs were provided for the nearest chlimatology and synoptic stations. The soil of stations were analyzed.
Plant samples were gathered in spring, summer and autumn and dried in room temperature.
After alkaloid extraction, Total alkaloid was determined with spectrophotometry and then extracts were analysed with HPLC in order to determine atropine and Scopolamine quantities.
The relationship between total alkaloid, atropine and scopolamine content, season and altitude was analyzed with MSTAT-C program.
Seed germination was also studied in response to light, dark and cold treatments.
The highest quantity of total alkaloid was observed in ''ChamestanVaz 500 m'' Station in spring. The highest quantities of atropine and scopolamine observed in ''Chamestan–Vas 1000 m'' Station in summer. In terms of quantity and quality of plant alkaloids, altitude had no significant effect but the season (on the other hand: growth stages) had a significant effect. It seems soil constituents also had a signiticant effect on quantity and quality of plant alkoloids.Keyword(s):