نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی کمی و کیفی زمینه ها و امکانات فرهنگی ـ تفریحی شهر اهواز از دیدگاه نوجوانان و جوانان (فاز دوم)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1379

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

در این تحقیق کلیه نوجوانان و جوانان دختر و پسر شهراهواز درسال 1378 موردبررسی قرار گرفته است. نمونه پژوهش متشکل از 600 نوجوان و جوان شهر اهواز، 300 پسر و 300 دختر بوده که در دامنه سنی 12 تا 30 سال قرار دارند که ازطریق روش نمونه گیری چند مرحله ای، تصادفی از 5 منطقه شهرداری گزینش گردیدند. برای انجام این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. سوالات پرسشنامه به بررسی 4 زمینه (شامل آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری و مذهبی) پرداخته و 16 فرضیه مطرح گردیده است که 7 فرضیه تایید گردیدند. در این تحقیق برای تحلیل یافته ها و فرضیات تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، تحلیل واریانس یک عاملی، تحلیل واریانس دوعاملی، روش پیگیری توکی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها نیز سطح معنی دار a=0.05 درنظر گرفته شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):