نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی آگاهی، بینش و عملکرد نسبت به بیماریهای پستان و ارزیابی نقش آموزش در ارتقا آگاهی بانوان شاغلگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
حریرچی ایرج (مسئول طرح)
حاج محمودی مهرگان (همکار طرح)
جاروندی صغری (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1376

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح پژوهشی در مرکز بیماری های پستان مورد بهره برداری قرار گرفته است


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

سرطان پستان شایعترین سرطان بانوان است و نیز شایعترین علت مرگ ناشی از سرطان در بانوان 45-40 ساله می باشد. در کشورهای پیشرفته با وجود افزایش شیوع سرطان پستان، مرگ و میر ناشی از آن در کل ثابت باقی مانده است و علت آن، افزایش تشخیص زودرس بیماری در همان مراحل اولیه می باشد. نقش خودآزمایی ماهانه پستان در افزایش موارد تشخیص زودرس بیماری، بسیار بارز است. به منظور افزایش موارد خودآزمایی پستان و نیز بهبود کیفیت آن، مرکز بیماریهای پستان جهاددانشگاهی دانشگاه تهران، اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی در 7 مرحله مجزا نموده و همزمان با آن طی دو سری پرسشنامه، میزان آگاهی، بینش و عملکرد نمونه ها و بدنبال اتمام کلاسها، میزان افزایش سطح آگاهی بانوان را سنجیده است.
به پرسشنامه ها توسط 1022 نفر پاسخ داده شد، که در نهایت، 485 نمونه جهت بررسی های بعدی انتخاب شدند. اغلب نمونه ها در سنین 50-30 سال قرار داشتند.
(77%) سن متوسط آنها 32.9 سال (با انحراف معیار 9.5) می باشد. جوانترین فرد نمونه 19 ساله و مسن ترین 61 ساله بوده است. بانوان غالبا متاهل بوده (57%) و سطح تحصیلاتشان لیسانس یا فراتر از آن بود (60%).
(18%)خانمها سابقه مشکل پستان را عنوان می کردند که شایعترین نوع آن، درد بوده است (43%) سابقه ابتلا به سرطان پستان در فامیل درجه 1 و 2 در 10% موارد گزارش شده، که بالاترین شیوع آن در مادر فرد پاسخ دهنده بوده است.
بدنبال کلاسهای آموزشی، سطح آگاهی نمونه ها در جهت افزایش موارد صحیح و کاهش موارد نادرست و عدم اطلاع تغییر یافت، بگونه ای که در زمینه آگاهی از شیوع، پاسخهای درست از
77% به 92%، در زمینه آگاهی از عاقبت ابتلا از 87% و 89%، در زمینه آگاهی از نشانه های سرطان پستان از 46% به 76%، در زمینه آگاهی از ریسک فاکتورهای سرطان پستان از 48% به 89%، در زمینه آگاهی از روشهای تشخیص زودرس سرطان پستان (خودآزمایی و معاینه بالینی) از 62% به 94% و در زمینه آگاهی از مراحل صحیح خودآزمایی پستان (BSE) از 55% به 91% افزایش یافته است.
نقش آموزش در تمام موارد فوق الذکر (بغیر از آگاهی از عاقبت ابتلا) در ارتقا سطح آگاهی نمونه ها معنی دار بوده است.
(p.value<0.000001)
وجود سابقه ابتلا به مشکل پستان، در ایجاد آگاهی بانوان از نشانه های شایع سرطان پستان، آگاهی از ریسک فاکتورهای سرطان پستان و روش خودآزمایی ماهانه
(BSE)، نقش معنی داری داشته است (p.value<0.05).
سطح تحصیلات فرد پاسخ دهنده نیز، در ارتقا سطح آگاهی خانمها از شیوع، نشانه های شایع، ریسک فاکتورها و روشهای تشخیص زودرس سرطان پستان و نیز آگاهی از مراحل صحیح خودآزمایی پستان، موثر بوده است
(p.value<0.05). در عین حال افزایش میزان تحصیلات در افزایش میزان عملکرد خودآزمایی پستان نقش موثری را ایفا می کند (p.value<0.001).
علی رغم انتظار ما، بانوان متاهل سطح آگاهی پایینتری در زمینه خودآزمایی پستان، به نسبت خانمهای مجرد داشتند و سابقه ابتلای اطرافیان به سرطان پستان در ایجاد انگیزه جهت آگاهی و انجام خودآزمایی پستان، نقشی نداشته
(p.value=0.9) و همین مساله در زمینه وضعیت تاهل افراد و ارتباط آن با عملکرد آنان به خودآزمایی پستان صادق بود (p.value=0.2).
در این مطالعه عامل اصلی انجام خودآزمایی پستان
(BSE)، آگاهی از روش آن بوده است (p.value<0.0001) و در این زمینه بالاترین نقش در ایجاد آگاهی از BSE مربوط به نشریات و جزوات آموزشی (36%) و بدنبال آن کتاب (26%) و دوستان و آشنایان (17%) می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Breast self examination has a major role in the early detection of breast caner.
A breast self examination education program was done in seven centers in Tehran, by the Iranian Center of breast Cancer (ICBC). In order to evaluate the knowledge, attitude and practice of the target population two questionnaires were designed.
1022 female participated in this program. Of these 485 were enrolled to the study. Their mean age was 32.9 years (SD=9.5). They were mostly married and with high education. History of breast problem was positive in 18% and the most common problem was mastalgia. Family history of breast cancer (first and second degree) was positive in 10% and most common relative was mother.
This program had promoted the knowledge of the population because of ascending the correct and descending the incorrect and unknown replies. The knowledge of incidence has raised from 77% to 92%, of prognosis from 87% to 89% of the common signs and symptoms of breast caner from 46% to 76%, of the risk factors of breast cancer from 48% to 89%, of the early detection from 62% to 94%.
The knowledge of the breast self examination has been raised from 55% to 91%. In overall, this program had an effective role in raising the knowledge of the target population (p.value<0.00001).
Having the history of breast problem plays a role in improving the knowledge of risk factors and the breast self examination (p.value<0.05).
The person’s education level has an effective relation in inducing the knowledge of incidence, signs and symptoms of breast cancer, it’s risk factors and ways of early detection (p.value<0.05). The educative level also raises the practice of BSE (p.value<0.001). Married women had a lower knowledge of BSE than single women. Having a relative or a friend with breast cancer hadn’t motivated this target in practicing BSE (p.value=0.9).
It was also found that practicing the BSE depends on the knowledge of "how to accomplish it" (p.value<0.00001).
The specially designed brochures and magazines had the highest role in teaching the BSE (36%). The next role belonged to the books (26%), relatives and friends (17%).
In conclusion, the role of female physicians in teaching the BSE and accomplishing the clinical of the breast are marked and it seems that motivating the female physicians and paramedics in teaching and doing breast cancer ascertain the early detection of breast cancer.Keyword(s):