نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی نقش و اهمیت میکوریزا در جذب و تثبیت فسفات و امکان بیوتکنولوژی میکوریزا در جذب فسفات توسط گیاهانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
شریفی مظفر (مسئول طرح)
اولیا پرویز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1378

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

میکوریزا یک رابطه همزیستی بین برخی قارچها با ریشه گیاهان است که از دو بخش mycete به معنای قارچ و rhizae به معنای ریشه تشکیل شده است. میکوریزا دارای انواع مختلف اندومیکوریزا، اکتومیکوریزا، اکتندومیکوریزا، آربوتوئید، منوتروپوئید، اریکوئید و ورکید می باشد.
همزیستی بین ریشه و قارچهای میکوریزا، برای هر دو مفید بوده و در تامین مواد غذایی مورد نیاز به همدیگر کمک می کنند. پراکندگی اکولوژیکی قارچهای میکوریزا و توزیع آنها در خاک مناطق مختلف، تحت تاثیر شرایط مختلف قرار می گیرد و در صورتی که گیاه میزبان مناسب خود را بیابند با آن همزیست می شوند. قارچهای میکوریزا پس از همزیست شدن بر برخی جنبه های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه اثر گذاشته و موجب بهبود رشد، روابط آب در گیاه، مقاومت در مقابل تنش های محیطی از جمله شوری و خشکی، مقاومت در مقابل عوامل بیماریزا، افزایش جذب فسفات توسط ریشه، افزایش جذب سایر مواد غذایی، افزایش فسفات قابل جذب و مواردی از این قبیل می شوند.
اثرات مفید قارچهای میکوریزا بر حسب نوع گیاه، نوع قارچ همزیست و شرایط محیطی متفاوت است و ممکن است یک قارچ میکوریزا در یک شرایط محیطی یا با یک گیاه معین بهتر از شرایط دیگر و یا با گیاه دیگر در همزیستی شرکت کند و اثرات بیشتری بر گیاه میزبان داشته باشد. رابطه همزیستی قارچهای میکوریزا و ریشه گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک، خاکهای شور و کمبود فسفات خاک اهمیت بیشتری دارد.
بنابراین ایجاد شرایط مناسب برای همزیست شدن قارچهای میکوریزا با گیاه میزبان مناسب، اثر بیشتری بر رشد گیاهان و مقاومت آنها در مقابل عوامل نامساعد محیطی دارد.

 
 
Title:

Role of mycorrhiza in phosphate uptake and assimilation and biotechnological possibility of mycorrhiza in relation to phosphate uptake by plantAbstract:

Mycorrhizae are Symbiotic association between some fungi with roots and having ''mycete'' and "rhizae" segments. Mycorhiza divided into several type including; Endomycorrhizae, Ectomycorrhizae, Ectendomycorrizae, Arbutoid, Monotropoid, Ericoid and orchid.
This symbiosis is useful for both plant and fungi for their nutrient acquirement. Ecological distribution of mycorrhizal fungi in soils is affected by various conditions. Symbiotic relations between mycorrhizal fungi and roots affect some of the physiological and biochemical aspects in plants and enhace growth, water relations, tolerance against stress, desease resistance.
Useful influences of mycorrhizal fungi are related to plant, fungi and environmental conditions and likely in a determined condition symbiosis formation between a plant and fungi is different for other condition. Mycorrhizal symbiosis are rather important in arid and semi–arid Soils, saline soils and soils with low phosphate.
Hence optimizing conditions for coloization are more effective and useful for plant growth and resistance.Keyword(s):