نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

القا تغییر جنسیت در ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) بوسیله هورمون خوراکی در سطح صنعتیگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1378

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این تحقیق القا تغییر جنسیت در ماهی کپور معمولی، بوسیله هورمون 17- آلفامتیل تستوسترون به روش خوراکی در سطح صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. از روش خشک سازی الکل جهت توزیع همگن هورمون در خوراک استفاده گردید. میزان هورمون مورد استفاده 300 میلی گرم در کیلوگرم خوراک بود.
ماهیهای 10روزه کپور معمولی به مدت 45 روز با خوراک حاوی هورمون تغذیه شدند. درجه حرارت آب در طول دوره تیمار
25±1 درجه سانتیگراد بود.
یک گروه به عنوان تیمار شاهد با غذای بدون هورمون در نظر گرفته شد که تمامی شرایط برای گروه شاهد و تیمار یکسان بود.
پس از طی دوره تیمار، بچه ماهیان به مدت 270 روز در استخر خاکی 2000 متری و با غذای فاقد هورمون پرورش داده شدند. در انتهای دوره از گروه شاهد و تیمار شده نمونه های تصادفی برداشته شد و بررسیهای بافت شناسی گنادها مشخص نمود که نسبت جنسی ماهیها کاملا تغییر نموده است
(P<0.005)؛ و در بین آنها ماهیان عقیم و همچنین جنسیت بینابینی هم مشاهده گردید، بطوریکه در ماهیان تیمار شده 61.6% نر، 11.6% جنسیت بینابینی و 26.8% ماهیان عقیم ایجاد شده و ماهی ماده ای در این تیمار مشاهده نگردید و این در حالی است که در نسبت جنسی گروه شاهد پس از پایان دوره هیچگونه تغییری مشاهده نگردید.
بررسیهای انجام شده در مورد طول و وزن ماهیان تیمار شده نمایانگر افزایش رشد ماهیان تیمار شده نسبت به گروه شاهد می باشد بطوریکه متوسط طول و وزن ماهیان تیمار شده به ترتیب برابر
19.5±3.2 سانتی متر و 135.9±23.8 گرم بوده در صورتی که در گروه شاهد طول و وزن متوسط برابر 18.8±1.2 سانتی متر و 110.6±11.4 گرم بوده است.
بنابراین تیمار
300 ppm هورمون در خوراک ایجاد تغییر جنسبت و عقیمی در ماهی کپور نموده و همچنین باعث حذف جنس ماده ازجمعیت می گردد؛ نتایج این تحقیق راهگشای مشکل تکثیر طبیعی ماهی کپور در استخرهای گرمایی بوده و تاثیر مثبتی نیز بر رشد این ماهی خواهد داشت.

 
 
Title:

Induction of sex reversal in common carp by administration of Hormon in industrialAbstract:

Induction of sex reversal in common carp (Cyprinus carpio) by oral administration of 17-a-methyl testosterone hormone in industrial stage.
In this study the masculinizing effect of 17-a-methyl testosterone in common carp was investigated.
Alcohol dry method was used for mixing hormone into food.
Treated fishes were fed with feed containing 17-
a-methyl testosterone at a concentration of 300 mg/kg diet.
The treatment started at 10 days after hatching and duration of treatment was 45 days. The water temperature was 25±1. A control group was fed with normal diet without hormone and at the same situation.
After treatment the fishes were cultured for 270 days in the warm waterfish pond’s for differentiation of gonads.
At the end of culture period, random samples were taken and studied histologically, results statically reviewed. Histological study shown that in treated fishes the sexual rate was changed (P<0.005) and results obtained: 61.6% male, 26.7% strill and 11.6% intersex in treated fishes whereas control group obtained 51% female and 49% male.
Mean weight and mean length of treated fishes respectively were 135.9±23.8 grams, 19.5±3.2cm whereas control group were 110.4±11.37 grams, 18.8±1.2cm.
According to the results of this study administration of 17-
a-methyl testosterone successfully induced sex reversal and sterility in common carp and females were discarded in this method.Keyword(s):