نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اندیشه سیاسی در جهان اسلام از فروپاشی خلافت عثمانی (جلد پنجم)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

در جامعه ترکیه، به ویژه پس از به قدرت رسیدن حزب رفاه، به عنوان وارث حزب نظام ملی و رستگاری، روشنفکران مسلمان مباحث عمده ای را مطرح کردند. این روشنفکران عمدتا تحت تاثیر اندیشه های پست مدرن قرار داشتند و اسلام سیاسی، جنبش اسلامی متاثر از انقلاب اسلامی و چگونگی سازش میان اسلام و دموکراسی در دستور کار آنها قرار داشت. عمر چلیک، علی رغم این دیدگاه، اگر چه همه عمر بحث های اسلام گرایی لیبرال کوتاه است، و از اندیشه سیاسی انتقادی نیز فاصله دارد، اما مکاتب فکری دیگری نیز در ترکیه وجود دارد که در چارچوب جنبش اسلام گرای ترکی به رهبری فتح اله گولن، یکی از جالب ترین نمونه های تفکر اسلام گرایی لیبرال در خاورمیانه است. گولن و پیروان او کوشیده اند جنبش سیاسی ای- نه مبتنی بر طرفداری از مدرنیسم، ناسیونالیسم ترکی، تساهل و دموکراسی- بدون قربانی کردن احکام مذهبی بر پا کنند و امروزه ساختار و فلسفه این جنبش و رهبری آن در بسیاری از گروهها و نهادهای آموزشی تجلی یافته است. تعدادی از نخبگان سکولار ترکیه جنبش گولن را تحولی مترقی می دانند. اما عده ای دیگر او را تهدیدی پنهان ارزیابی می کنند. به نظر می رسد مطالعه این جنبش اسلام گرا و بررسی آثار آن در درک تحولات حاضر ترکیه مفید باشد. همچنین مطالعه این جنبش، تفاوت اندیشمندان را با سایر روشنفکران مسلمان، روشن خواهد کرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):