نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت دستگاه لنزومترگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
عجمی عاطفه (مسئول طرح)
جناب سیدمحسن (همکار طرح)
برزین گروسی سیدمجتبی (همکار طرح)
کی منش امیرمسعود (همکار طرح)
امدادی ایرج (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1374

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

لنزومتر یکی از رایج و شناخته شده ترین تجهیزات اندازه گیری مورد استفاده در کلیه بخش های مرتبط با عینک می باشد. این دستگاه علاوه بر تعیین توان دیوپتری (نمره) قادر به تعیین جهت محور سیلندرها اثرات منشوری و علامت گذاری عدسی های عینک می باشد.
در این طرح پس از تعریف سیستم اپتیکی لنزومتر و تعیین مشخصات قطعات اپتیکی آن سیستم کامل طراحی و ساخته شده است و در نهایت پس از مونتاژ مورد تست و آزمایش قرار گرفته است.
نتایج حاصل از این طرح با نتایج بدست آمده از نمونه های استاندارد مقایسه گشته و هیچگونه اختلافی مشاهده نشده است.

 
 
Title:Abstract:

Lensometer is an instrument used for measuring the dioptre of spectacle and contact lenses, direction determination of the axes of cylilndrical lenses, prism effects, and also for marking the spectacle lenses.
In this project, having defined the optical system of lensometer and specified its optical elements along with their specifications, a complete system was designed, manufactured, mounted, and tested.
The results were compared with the results obtained with the standard types. There was no considerable difference.Keyword(s):