برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارایه و تدوین روش جدید جهت آنالیز حساس اتانول و متانول در غلظت کم برای مایعات بیولوژیکی انسان نظیر خون، سرم، ادرار و بزاقگروه تخصصی:  ------------------

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
ملکی رامین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

در کار پژوهشی حاضر، امکان آنالیز اتانول و متانول در مایعات بیولوژیکی انسان (خون، ادرار و بزاق) بر پایه یک روش جدید میکرو استخراج با فاز جامد کوپل شده با دستگاه کروماتوگرافی گازی مورد بررسی قرار گرفته و با معرفی فیبر جدیدی بر پایه سولفید نقره- پلی وینیل کلرید پوشش یافته بر روی سیم نقره، روشی حساس برای اندازه گیری مواد فوق الذکر با نمونه برداری از فضای فوقانی مایعات بیولوژیکی انسان ارایه گردیده است.
بر خلاف فیبرهای تجارتی، که اغلب از جنس سیلیکای گداخته (فیبر نوری) بوده و شکننده و بی دوام می باشند فیبر ساخته شده در این پروژه پایه فلزی داشته و استحکام مکانیکی بسیار قوی دارد. همچنین پوشش جاذب نیز بر روی این سیم فلزی بسیار با دوارم بوده و قابلیت استفاده از فیبر را برای بیش از یکصد مورد نمونه برداری امکانپذیر می سازد. تاثیر پارامترهای مختلف مرتبط با مراحل جداسازی و تغلیظ، از قبیل ترکیب فیبر، دمای استخراج، زمان استخراج، زمان واجذبی، اثرات نمک زنی و ... مورد بررسی قرار گرفته است. تحت شرایط بهینه، بعد از تنظیم دمای ویال محتوی نمونه در
oC 60 و افزایش ایزوبوتانول به عنوان استاندارد داخلی در حضور نمک سولفات آمونیوم، فیبر در معرض فضای فوقانی نمونه قرار داده شده و استخراج انجام می پذیرد. فیبر SPME مذکور بعد از طی مرحله استخراج، وارد دریچه تزریق داغ دستگاه GC شده و با واجذب حرارتی نمونه ها از سطح فیبر و جریان گاز حامل آنالیتهای مورد نظر به درون ستون کروماتوگرافی رانده شده و جداسازی صورت می پذیرد. درصد بازیابی بالا (%49 >) و حدود تشخیص پایین (5.6 mg/L برای اتانول وmg/L  12.8 برای متانول) و خطی بودن فوق العاده عالی منحنی کالیبراسیون (0.99 > R) حاکی از موفقیت آمیز بودن روش پیشنهادی برای آنالیز اتانول و متانول در نمونه های بیولوژیکی است.کلیدواژگان: اتانول، متانول، میکرو استخراج با فاز جامد، کروماتوگرافی گازی، مایعات بیولوژیکی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):