نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی و تعیین درصد اجزا تشکیل دهنده اسانس دو نمونه گیاه نعناعگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی

پژوهشگران: 
عاقل یاسمین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1377

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

دو نمونه از گیاه نعناع ارسالی از طرف گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی از نظر میزان اسانس و ترکیبات اصلی تشکیل دهنده آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
دو نمونه شامل:
نمونه ا: احتمال
Mentha Piperita با منشا نامشخص با کد 170
نمونه 2:
Mentha Spicata با منشا نامشخص با کد 219
نمونه های گیاه خشک یک ماه بعد از برداشت شامل برگ و سرشاخه ها، ابتدا جداسازی و سپس آسیاب گردید. 100 گرم نمونه پودر شده به روش
USP و با شرایط 1200CC آب و شدت بخار 350 gr/h با استفاده از بالن دو لیتری اسانس گیری به عمل آمد.
نمونه اسانس حاصل دقیقا اندازه گیری گردید. سپس اسانس خشک و با اتیل استات برای تزریق به دستگاههای
GC و GC-mass رقیق گردید.
نتایج حاصل نشان داد:
درصد اسانس نمونه 1 (
1.5 درصد) تقریبا دو برابر اسانس نمونه 2 (0.75 درصد) می باشد.
اجزا اصلی شناسایی شده در اسانس نمونه 1 شامل لینالول و لینالیل استات (حدود 70 درصد) است و باقی مانده عمدتا شامل 1 و 8 سینیول-
a ترپینیول- b کاریوفیلن- ژرانیل استات و میرسن می باشد که حدود 18% را تشکیل می دهند.
اجزا اصلی شناسایی شده در اسانس نمونه 2 شامل کاروون، لیمونن، لینالول، سیس دی هایدروکاروون، ایزوبوتیل استات، ترانس دی هایدروکاروون، ترانس کارویل استات و کاریوفیلن اکساید، مجموعا به میزان
67.7 درصد است.

 
 
Title:Abstract:

Essential oil of two Sample of Mentha Plant were extracted their main components identified.
Sample No.1: Mentha Piperita, Code: 170
Sample No.2: Mentha Piperita, Code: 219
Dried Plant Samples were received from Jahad Research Group for Cultivation and Development of Medical Plants.
100 grams of powdered dry leaves (one month after harvest) were used for extraction of essential oil from two mentioned Samples with 1200 gr distillated water and 350 gr/h rate of vapor. Extraction was done in accordance with USP method for about 2 hours.
The produced essential oils were dried and diluted with ethyl acetate in order to be injected into the GC and GC-mass equipment.
Results:
1- Amount of essential oil from Sample No.1 (1.5% V/m) is almost as twice as Sample No.2 (0.75% V/m)
2- Main components of No.1 are linalool, linalyl acetate, 1, 8 Cineol,
a- Terpineol, b- Caryophylene, Geranyl acetate, and Myrcene. Which their total weight is 88%.
3- Main components of Sample No. 2 are Carvon, limonene, Linalool, Cis- Dihydro Carvon, trans- Carvyl acetate, trans- Dihydro carvon and Caryophylene oxide which their total weight is 67.7%.Keyword(s):