برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه اسناد تعیین عناصر و نقاط با ارزش شهری و دارای اهمیت تاریخی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی و کالبدی امکان سنجی عناصر و نقاط، نحوه و نوع مداخله هریک و تهیه سند اولویت بندی مداخله برای شهر مشهدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
رهنما محمدرحیم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: سازمان مسکن وشهرسازی خراسان رضوی

خروجی طرح: 

تحویل گزارش نهایی به کارفرما
تنظیم مقاله پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

طرح پژوهشی تهیه اسناد نقاط و عناصر با ارزش شهری شهر مشهد و تهیه سند اولویت بندی مداخله آنها با هدف شناسایی و معرفی کلیه نقاط باارزش شهر مشهد از جهات مختلف تاریخی, اجتماعی, مذهبی, فرهنگی, کالبدی و... تهیه شده است. در مرحله نخست ابتدا تعاریف مربوط به انواع ارزش ها جمع آوری و دسته بندی شده و در مرحله بعد بر مبنای ارزش های دسته بندی شده, پرسشنامه ای تدوین و در 400 نسخه در اختیار گروه عمده ساکنان, زائران و کسبه شهر مشهد گذاشته شد. در مرحله بعد نظر این سه گروه با هم ترکیب شده و با نظر کارشناسان، ادارات و سازمان ها مقایسه شد تا میزان انطباق یا عدم انطباق نظرات آنها با نظر مردم نیز بررسی شود. همچنین جهت تدوین معیارهای مربوط به ارزش های شهری از کلیه سازمان های مرتبط با موضوع شاخص های مربوطه استعلام گردیده و در تدوین ارزش های شهری استفاده شد. نقاط با ارزش شهر مشهد در چند گروه کلی مذهبی, سیاسی, گردشگری, بازرگانی, فرهنگی و آموزشی, کالبدی, تاریخی و اجتماعی دسته بندی گردید. از نتایج به دست آمده از این تحقیق مشخص می شود که در بین نقاط باارزش موجود در شهر مشهد, نقاط باارزش مذهبی و توریستی بیشترین امتیاز را داشته اند که تاکیدی است بر نقش و جایگاه شهر مشهد به عنوان یک قطب مذهبی و توریستی.
رهیافت اصلی این پژوهش علاوه بر شناسایی, معرفی, اولویت بندی و تهیه اسناد و مدارک مربوط به نقاط باارزش شهری و فراهم آوردن زمینه جهت عنوان نمودن شیوه مداخله در قالب مکان های یاد شده, تاکید بر ضرورت تغییر نگرش و عملکرد سازمان های متولی نقاط و عناصر شهری در جهت گرایش به سمت و سوی احیاء آثار با ارزش و تجدید حیات و معاصرسازی آنهاست.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):