برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و نظارت تصفیه شیرابه کارخانه تولید کمپوست انزلیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1385

کارفرما: شهرداری انزلی

خروجی طرح: 

عرضه دانش فنی به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

تولید کود آلی یکی از روش های دفع مواد زائد شهری برای کاهش حجم و وزن مواد و بازیافت منابع است. کارخانه تولید کود آلی (کمپوست) شهرستان انزلی نیز برای ساماندهی زباله های تولیدی در آینده نزدیک راه اندازی می شود. تولید کود آلی از زباله های جامد شهری علاوه بر همه مزایایی که در کاهش آلودگی محیط زیست و حجم زباله دارد، مشکلات بالقوه ای نیز ایجاد می کند. از جمله این مشکلات تولید شیرابه و رواناب ناشی از انباشت زباله و تولید کمپوست است.
شیرابه عبارت است از مایعی که از داخل مواد زائد به خارج تراوش کرده و حاوی مواد معلق و محلول است. شیرابه تولیدی تقریبا پنج درصد زباله را تشکیل می دهد و معمولا شامل مواد سمی، مغذی، میکروارگانیسم ها، مواد آلی، نمک ها و فلزات است که باعث ایجاد آثار نامطلوب زیست محیطی روی منابع آب سطحی، زیرزمینی و خاک به ویژه در مناطق حساس زیست محیطی می گردد. هدف از این تحقیق، بررسی مشخصات شیرابه تولیدی، عرضه روش مناسب برای کاهش تولید شیرابه و بهترین روش تصفیه آن، طراحی سیستم تصفیه و عرضه الگوی راه اندازی و بهره برداری از تصفیه خانه شیرابه کارخانه تولید کود آلی بندرانزلی است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):