نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت معرف تک محلولی فسفر به روش کالریمتری (کیت تشخیص آزمایشگاهی)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: بیوشیمی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  خرداد ماه 1379

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نمونه سازی شده و مجوز تائید کیفیت از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اخذ شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

فسفر از مهمترین ترکیبات معدنی بدن است که در استخوان ها، غشاء سلول و بافت عصبی، در ساختمان نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک و در ساختمان کوآنزیم ها شرکت دارد. عواملی که در تنظیم غلظت کلسیم و فسفر در پلاسما موثرند، هورمون پاراتیروئید، ویتامین D، هورمون کلسیتونین و غلظت پروتئین های پلاسما می باشند. کاهش شدید فسفات باعث راشیتیسم می گردد، با افزایش فعالیت هورمون پاراتیروئید میزان فسفر کاهش می یابد. بنابراین، ساخت معرفی جهت اندازه گیری میزان فسفر می تواند در تشخیص برخی از بیماری ها کمک نماید. روش های متعددی برای اندازه گیری فسفر وجود دارد که هرکدام دارای اشکالاتی است. در این طرح روشی اعمال شده است که به کارگیری کیت را آسانتر و اقتصادی تر نموده است. مزایای این کیت در این است که فسفر را می توان به طورمستقیم، بدون احیاء نمودن، به طریق دستی و دستگاهی در طول موج مرئی (390 nm) اندازه گیری کرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):