نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر بومی بودن نیروی انتظامی در امنیت «استان کرمانشاه»گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مرداد 1377

کارفرما: استانداری کرمانشاه

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

مساله این پژوهش، شناخت دیدگاه مردم درباره مقایسه نقش پرسنل بومی و غیربومی نیروی انتظامی در تامین امنیت اجتماعی استان بوده است. جامعه آماری عبارت بود از کلیه افراد مراجعه کننده به پاسگاه های بیستگانه سطح شهر «کرمانشاه» خود به عنوان شاکی و خواه به عنوان متهم یا همراهان آن ها به منظور انتخاب نمونه، کل شهریه 5 منطقه جغرافیایی تقسیم گردید و از هر منطقه به روش تصادفی ساده یک پاسگاه انتخاب گردید. از هر پاسگاه به طور متوسط 25 نفر پاسخگو در مصاحبه شرکت کردند. حجم نمونه 137 نفر بوده است.
شیوه جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش مصاحبه بود که برای انجام مصاحبه، پرسش نامه ای بر مبنای طیف برش قطبین تنظیم گردید، بدین منظور معرف هایی (به صورت صفات متضاد) که با پرسنل بومی و غیربومی ارتباط تصویری داشتند انتخاب گردید، مانند (قوی / ضعیف، بی رحم / مهربان) آن گاه هر یک از دو صفت متضاد در دو سوی یک طیف هفت درجه ای با فواصل مساوی قرار گرفتند. از پاسخگو درخواست می شد نظر خود را درباره پرسنل بومی و غیربومی نیروی انتظامی بر مبنای این طیف مشخص کند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روش های آمار توصیفی جدول توزیع فراوانی صفات به تفکیک پرسنل بومی و غیربومی و محاسبه میانگین صفات استفاده گردید. همچنین به منظور تعیین رابطه بین صفات پرسنل بومی و غیربومی از ضریب همبستگی «پیرسون» استفاده گردید. یافته اصلی به دست آمده حاکی است که از نظر مردم بین پرسنل بومی و غیربومی نیروی انتظامی تفاوتی در صفات مورد مقایسه وجود ندارد و حتی ضریب های همبستگی به دست آمده 84% بیانگر همبستگی زیاد و مثبت بین این دو دسته پرسنل است یعنی پرسنل غیربومی از سوی مردم همچون پرسنل بومی تلقی می شوند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):