نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی الگوی آلودگی های زمین زاد (املاح) در آبخوان گنو به کمک مدل سازی انتشارگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: هیدروژئولوژی

پژوهشگران: 
اسدیان فرهاد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1388

کارفرما: پژوهشکده علوم پایه کاربردی

خروجی طرح: 

امکان بهره برداری از نتایج حاصل توسط شرکت های آب و فاضلاب و محیط زیست.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه، بررسی روند انتشار آلودگی از منابع زمین زاد به کمک شبیه سازی جریان ـ انتشار و مقایسه الگوی حاصل با وضعیت موجود در دشت گنو بوده است. برای این منظور رودخانه شور دشت گنو به عنوان منبع آب سطحی حاوی املاح زیاد به عنوان یک عامل آلاینده پیوسته در نظر گرفته شده است و تبادل کمی ـ کیفی رودخانه ـ آبخوان در یک دوره زمانی دراز مدت پنجاه ساله شبیه سازی گردیده است. نتایج حاصل با محل تمرکز چاه های بهره برداری و همچنین داده های حاصل از شبکه پایش کیفی مقایسه شده است. همخوانی بین این مجموعه از اطلاعات، به خوبی ارجحیت عامل هیدرولیکی را در شوری آبخوان در مقایسه با لیتولوژی لایه های زمین به اثبات رسانده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):