نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر لیزر کم توان هلیوم - نئون بر بقا فلاپ های پوستی در موش صحراییگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فیزیوتراپی

پژوهشگران: 
بیات محمد (مسئول طرح)
ابراهیمی اسماعیل (مسئول طرح)
طباطبایی سیدمحمدرضا (همکار طرح)
شمشادی هاشم (همکار طرح)
آذری افسانه (همکار طرح)
کمالی محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1379

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در این پژوهش تاثیر کم توان هلیوم- نئون بر بقا فلاپ پوستی در موش صحرایی به روشهای اندازه گیری سطح بقا یافته و بیومکانیکی و بافت شناسی بررسی شد. 50 سر موش صحرایی سه ماهه نر از نژاد Sprague-Dawley با میانگین وزن 285±30 گرم به طور تصادفی انتخاب و با روش نمونه برداری جوری به 5 گروه 10 سری تقسیم شدند. در پشت موشهای صحرایی در شرایط استریل و تحت بیهوشی عمومی یک فلاپ پوستی با پایه عروقی نامشخص آناتومیک با ابعاد 100×20 میلی متر که پوست و عضله جلدی را شامل می شد و پایه آن در قسمت دیستال بدن موش صحرایی قرار داشت، ایجاد شد. روز ایجاد فلاپ روز صفر و روز بعد یک و محسوب شد. گروههای تجربی شامل گروههای زیر بود.
گروه
I: این گروه در روز عمل جراحی (روز صفر) لیزر دریافت نکرده و از روز بعد از عمل جراحی (روز یک) تا روز هفتم روزانه یکبار پرتو لیزر دریافت کردند.
گروه
II: این گروه بلافاصله پس از عمل جراحی لیزر دریافت کردند که تا 24 ساعت هر 6 ساعت یکبار تکرار شد و پس از آن تا روز هفتم روزانه یکبار پرتو لیزر دریافت کردند.
گروه
III: این گروه از 5 روز قبل از عمل جراحی روزانه یکبار پرتو لیزر دریافت کردند، در روز عمل جراحی بلافاصله پس از عمل جراحی لیزر دریافت کردند که تا 24 ساعت هر 6 ساعت یکبار تکرار شد و پس از آن تا روز هفتم، روزانه یکبار پرتو لیزر دریافت کردند.
گروه
IV: این گروه از 5 روز قبل از عمل جراحی روزانه یکبار پرتو لیزر دریافت کردند، در روز عمل جراحی لیزر دریافت نکردند و از روز یک تا روز هفت، روزانه یکبار پرتو لیزر دریافت کردند.
و گروه
V: گروه شاهد بود و لیزر دریافت نکردند.
برای تابش لیزر از دستگاه لیزر کن توان هلیوم- نئون ساخت سازمان انرژی اتمی ایران که دارای توان خروجی 5 میلی وات و طول موج 632.8 نانومتر بود استفاده شد. انرژی دانسیته در این تحقیق 0.2 ژول بر سانتیمتر مربع انتخاب شد.
در روز جراحی پس از عمل جراحی و در روز هفتم حدود فلاپ و قسمت زنده آن بوسیله ماژیک به یک طلق شفاف استریل منتقل شد و با استفاده از یک کاغذ شطرنجی میلی متری، مساحت زنده آن اندازه گیری شد. در روز هفتم، پس از کشتن موشهای صحرایی بوسیله کلروفرم یک نمونه عرضی از بلافاصله زیر قسمت نکروز شده تهیه شد طوری که فلاپ و لبه های آن در وسط قرار می گرفت. همچنین یک نمونه طولی نیز که از زیر نمونه عروضی تا پایه فلاپ امتداد داشت تهیه گردید. نمونه ها توسط دستگاه تنسیومتری بررسی شدند. برای مطالعه بافت شناسی هم نمونه برداری شد و مراحل کار عملی بافت شناسی بر روی آنها بعمل آمد و برشها با روشهای هماتوکسیلین و اتوزین و محلول آبی تولوئیدین بلو یک درصد رنگ شدند و تعداد و دانسیته عروق خونی و ماست سلها شمارش شدند. داده های گروهها با روش آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل آماری شدند و برای بررسی اختلاف بین میانگین وزن موشهای صحرایی در روز قبل از عمل جراحی و هنگام نمونه برداری از آزمون آماری
t زوج استفاده شد. بین میانگین وزن موشهای صحرایی در روز قبل از عمل و هنگام نمونه برداری اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت.
بین میانگین های سطح زنده فلاپ در گروههای مورد بررسی در روز هفت اختلاف معنی دار وجود داشت که بیشترین آن در گروه سه بود
(P=0.0454). بین میانگین های طول در قدرت کشش (P=0.02)، نیرو در نقطه شکست (P=0.03) طول در نقطه شکست Elastic(P=0.03)، (P=0.01)Stffness نمونه های طولی اختلاف معنی دار وجود داشت. همچنین بین میانگین های Elastic Stiflness نمونه های عرضی نیز اختلاف معنی دار وجود داشت (P=0.0493) بیشترین دانسیته عروق در گروه سه بود که اختلاف آن با سایر گروهها معنی دار هم بود.
در پژوهش حاضر تابش لیزر کم توان هلیوم- نئون موجب افزایش معنی دار سطح زنده فلاپ پوستی با پایه عروقی نامشخص آناتومیک در موش صحرایی از طریق افزایش دانسیته عروق گردید.فلاپ پوستی، لیزر کم توان هلیوم- نئون، سطح زنده فلاپ، موش صحرایی، بیومکانیک، بافت شناسی

 
 
Title:

The effects of low laser (He-Ne) on the akin flap survival in ratsAbstract:

Purpose: In this research the effects of low power He-Ne laser on survival of skin flap of rats by measuring survival area and biomechanical and histological method were studied.
Materials & Methods: 50 male 3 months old sprague dawley rats weighing 285
±30 gr randomly were selected. On the dorsum of each rat under sterile conditions and general anesthesia one 20´100 mm full thickness random skin flap was made. The base of the falp was distal (caudal) of rat. The day of surery was designated as day zero (0) and the consecutive days, days 1, 2, etc. The rats were divided into following groups by matching sampling method:
I. This group at the surrey day no received laser and laser radiation was started from day 1 until day 7 one time per day.
II. In this group laser radiation was started immediately after surgery and coritinued every 6 hours for 24 hours, then the laser radiation continued one time per day unitl day 7.
III. This group since 5 days prior to the operation received laser radiation one time per and day and also immediately after every 6 hours for 24 hours and then radiation continued one time per day until day 7.
IV. In this group laser radiation started from 5 day prior to the operation one time per. At the day of surgery they no received laser radiation and it again started from day until day 7 one time per day.
V. This group was control and no received laser radiation. The instrument was a product of Iranian Organization of Atomic Energy (Power out put was 5 MW and wavelength was 632.8nm). In this study energy density of laser radiation was 0.2 J/cm2.
At the of surgery and day 7 borders of survival part of each flap was marked no a sterile transparency paper. After that, the marked area was measured by a milimetric paper with 1×1mm grids. For histological study samples from survival area obtained and prepared for staining and stained by hematoxyline and eosin and watery solution of toluidine blue 1% and unmber and density of vessels and unmber of mast were counted and calculated.
At the day 7 after killing rats by chloroform one longitudinal sample and one transverse sample that including wound borders were obtained from survival part of each flap. Samples were tested by a tensiometer machine. Data were analysed by one way analysis of varience and multiple comparisons with least significant difference.
Results: Survival area differed significantly at day 7 and highest of which belongs to group 3. Between (3 and 5) and (3 and 1) groups (P=0.0454). Difference of length at tensile strength (P=0.02) and force at fracture point (P=0.03) and…Keyword(s):