نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر مذهب شیعه بر تغییرات اجتماعی ایران از مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پژوهشی علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
رحیمی عزیزاله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

دین همواره جز لاینفک زندگی اجتماعی انسان بوده است. جهان دینی و تاثیرهای اجتماعی آن در سطح عقاید و ایدیولوژیها، سازمان و تشکیلات، بازیگران یا کارگزاران درک و شناخته می شود. در تاریخ معاصر ایران رهیافت ایدیولوژیک به دین اقدام به عمل سیاسی و اجتماعی را تسریع کرد، سازمان و تشکیلات دینی تحول در ساختارهای سیاسی، اجتماعی مانند توسعه، آزادی، پارلمان خواهی، مشروطیت و جمهوریت را باعث شد و بازیگرانی با کنش تاریخی در صحنه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران ظاهر شدند و مجموعه این عوامل به ایجاد تغییرات اجتماعی در ایران کمک کرد.
رابطه مذاهبی مانند پروتستان در اروپا، توکوگاوا در ژاپن، تایویسم و بودایسم در چین با ایجاد تغییرات اجتماعی در این کشورها توسط محققان بررسی شده است. در ایران با وجود کارآمدی عناصر مذهب شیعه بر تغییرات اجتماعی مطالعات چندانی در این باره انجام نشده است و فقر مطالعات مربوط به تغییر اجتماعی بویژه از منظر جامعه شناسی تاریخی مشهود است. طرح تفصیلی مورد نظر ما می خواهد با ساختن یک تیپ ایده آل از عناصر تغییر اجتماعی در متن مذهب شیعه و یک تیپ ایده آل از ویژگی های تغییر اجتماعی، مصادیق تغییر اجتماعی الهام گرفته از مذهب شیعه را از مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بررسی نماید.مذهب، تغییرات اجتماعی، شیعه، ایران

 
 
Title:

The effect of shiiete on social changes in Iran From Constitution Movement to Islamic RevolutionAbstract:

Religion has always been an essential part of man’s social life. Religious world and it’s social impacts are comprehended and Recognised in the level of beliefs and ideologies, organization, social actors and agents. In contemporary of Iran ideological approach to religion accelerated political and social action. Religious Organizations brought about changes in the political and social structures, such as development, Parlimantarism, constitution and Republicanism and actors with historical actions appeared in the political and cultural scene of Iran and all these factors attributed in making social changes in Iran.
The relationships between religions such as protestanism in Europe, Tokogawa in Japan, Tao and Budhism in China and making social change in these Countries has been investigated. In Iran, Although shiite’s has been praud to be useful in social changes, has not been investigated and lack of enough studies considering social changes particularly from historical sociological point of view is obvious. Our detailed plan is meant by making an ideal type form social change elements in Shiite context and another ideal type from social change Features investigate the social evidences inspired by Shiite form Constitution Movement to victory of Islamic Revolution in Iran.Keyword(s):