نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شناسایی علف های هرز مزارع بادرنجبویه، کدو دارویی، مریم گلی و نعناع فلفلی و کنترل شیمیایی آنهاگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
قشلاقی نادر (مسئول طرح)
یزدانی داراب (همکار طرح)
عباسی مهرداد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

با توجه به اهمیت شناسایی علف های هرز و کنترل آنها در کاهش هزینه های تولید و بالا بردن کیفیت و راندمان تولید گیاهان دارویی، این طرح در سال 1374 در مزرعه تحقیقاتی گیاهان دارویی، واقع در ابتدای جاده کرج- مردآباد آغاز گردید و طی دو سال علف های هرز مزارع کدوی دارویی بادرنجبویه، نعناع فلفلی و مریم گلی و شناسایی شد. که مهمترین علف های هرز شناسایی شده و مزارع مورد آزمایش به شرح زیر می باشد:
Sorghum halepense قیاق, cyperus sp. ایار اسلام, synodon dactylon مرغ, Agropyron repens, setaria sp.ارزن ارزن وحشی, Convolvulus arvensis پیچک, Cirsium arvensis کنگر وحشی, Malva sp. پنیرک, polygonum spp. علف هفت بند, chenopodium alboum سلمه تره, Plantago Lanceolata بارهنگ, Avena fatua یولاف وحشی, Xanthium strumarium توق, Sonchus sp. شیر تیغک, Solanum spp. تاج ریزی
همچنین به منظور کنترل علف های هرز مزارع توسط سموم مختلف علف کش مورد سمپاشی قرار گرفت که سموم مورد آزمایش و دزهای مصرفی به شرح زیر می باشد:
گالانت: 2 لیتر در هکتار، 3 لیتر در هکتار
فوزیلید: 1.5 لیتر در هکتار، 2 لیتر در هکتار، 3 لیتر در هکتار
داکتال: 6 کیلوگرم در هکتار، 10 کیلوگرم در هکتار
عوامل مورد بررسی (تیمارها) به دو گروه (نوع علف کش و دز مصرفی آنها) تقسیم و طرح آزمایشی از نوع کرتهای خرد شده
Split Plot در بلوک کاملا تصادفی در نظر گرفته شد.
مناسب ترین سموم و دزهای مصرفی با توجه به سهولت استفاده و تاثیر در کنترل علف هرز بدین شرح می باشد.
الف- بادرنجبویه: ترفلان 3 لیتر در هکتار پیش از رویش علف های هرز
گالانت 3 لیتر در هکتار در زمان 3 تا 5 برگی علف های هرز
ب- کدو دارویی: ترفلان 3 لیتر درهکتار پس از 4 برگی شدن بوته کدو و یکبار وجین
گالانت 3 لیتر در هکتار در زمان 3 تا 5 برگی علف های هرز
ج- مریم گلی: ترفلان 3 لیتر در هکتار در زمان 3 تا 5 برگی علف های هرز
گالانت، فوزیلید 3 لیتر در هکتار در زمان 3 تا 5 برگی علف های هرز
د- نعناع فلفلی: ترفلان 3 لیتر در هکتار یا داکتال 10 کیلوگرم در هکتار پیش از رویش علف های هرز
گالانت یا فوزیلید 3 لیتر در هکتار در زمان 3 تا 5 برگی علف های هرز

 
 
Title:

I dentification of weed species and their Chemical Control in some Medicinal Plant plantationsAbstract:

Due to high importance of weed identification and Control in reducing Production Costs of Medicinal plants, this experiment has been Conducted 1995 to 1997 in Medicinal plants experimental Station at karaj- Tehran.
Weed populations in Lemon Balm, Peppermint, Red Sag and Pumpkins plantation have identified.
The most important
weeds are:
Sorghum halepens, cyperus sp, synodon dactylon, Agropyron repens, setaria sp, Convolvulus arvensis, Cirsium arvensis, Malva sp. polygonum sp., chenopodium album, Plantago Lanceolata, Avena futua, Xanthium strumarium, Sonchus sp., Solanum sp.
To control the above mentioned weeds,
Gallant (2L/ha), (3L/ha)
Fusilad (1.5L/ha), (2.5L/ha), (3L/ha)
Dacthal (6g/ha), (10kg/ha), (3L/Ha)
have been used.
Weed control experiment have Conducted in split plot design. Our results indicated that the most suitable herbicides are Treflan (3L/ha), Pre emer. + Gallent (3L/ha), Post emer. in Lemon Balm plantation.
Treflan (3L/ha), in 4- true Leaf Stage and the first hoeing+Gallant (3L/ha), Post emer in Pumpkin Plantation; Treflan (3L/ha), Pre emer.+Gallant Fusilad (3L/ha) Post emer. In Red sag plantation and Treflan (3L/ha) or Dacllal (10kg/ha) pre emer.+Gallant or Fusilad (3L/ha) Post emer. in peppermint plantation.Keyword(s):