نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل و میزان شیوع درد گردن در مراجعه کنندگان به کلینیکهای فیزیوتراپی شهر تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فیزیوتراپی

پژوهشگران: 
اکبری محمد (مسئول طرح)
آذری افسانه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

هدف: هدف اصلی این طرح تعیین شیوع درد گردن در مدت شش ماه دربیماران مراجعه کننده به درمانگاههای فیزیوتراپی تهران بزرگ بود.
نوع مطالعه: این پژوهش از نوع (
causes and prcvalance of the disease) A prospective cohort study بود که بر روی بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای فیزیوتراپی در شش ماهه انجام شد.
مواد و روشها: ابتدا شهر تهران به پنج منطقه تقسیم شد، سپس در منطقه یک یا دو درمانگاه برای جمع آوری اطلاعات بطور تصادفی به پنج منطقه انتخاب شدند. افراد مورد مطالعه از میان تمام مراجعه کننده های به فیزیوتراپی (تعداد کل افراد 1272 نفر) انتخاب شدند که همگی افراد انتخاب شده (136 نفر) به خاطر درد گردن مراجعه کرده بودند.
اطلاعات هر کدام از بیماران در یک پرسشنامه یادداشت شد که شامل اطلاعات عمومی، تاریخچه درد کردن، نتایج آزمایشات فیزیکی، و میزان بهبودی بعد از فیزیوتراپی و تعداد جلسات درمانی بود.
مدت کلی برای انجام این تحقیق یکسال تمام در نظر گرفته شده بود. در طی مرحله اجرایی از تخت معاینه، گونیامتر ومتر نواری استفاده شد.
نتایج: شیوع درد گردن در مدت شش ماه در درمانگاههای مختلف 12.4-9 درصد و بطور متوسط 10.7 درصد بود. میزان شیوع در خانمها 11.9 و آقایان 10.2 درصد بدست آمد. اختلاف معنی داری در شیوع درد گردن بین مناطق پنج گانه دیده نشد. بین عوامل مهره ای و ماهیچه ای در بیماران مبتلا به درد گردن از نظر تعداد اختلاف معنی داری وجود نداشت. هیچکدام از بیماران بدلیل عامل نخاعی مراجعه نکرده بودند. شایعترین عامل مهره ای درد گردن اسپوندیلوز و شایعترین عامل ماهیچه ای آن سندرم میوفاشیال بود.
میزان بهبودی بعد از فیزیوتراپی در 42.4 درصد افراد
70%-100%، در 40.8 درصد افراد 50%-69% و تنها در 16.8 درصد آنها کمتر از 50 درصد گزارش شد. میزان بهبودی بیماران با تعداد جلسات درمانی ارتباط معنی دار آماری نشان داد.درد گردن، شیوع، عامل درد، میزان بهبودی، فیزیوتراپی

 
 
Title:

A survey of the prevalence and Risk factors of Neck pain in patients who referred to physical therapy clinics of greater TehranAbstract:

Purpose: The main purpose of this study was to determine the six month prevalence of neck pain in patients who referred to physiotherapy clinics in greater Tehran.
Type of study: A prospective Cohort study (Causes and prevalence of the disease) was investigated through interrogation and examination of the patients who referred to the physiotherapy over a six month period.
Material and Methods: Greater Tehran was divided into five regions and 1.2 physiotherapy clinics were randomly selected in each region. The subjects were selected from a population of all the subjects who referred to those.
physiotherapy clinics (a total of 1272 patients). All the subjects complaining from neck pain entered this study (136 subjects).
Every subjects filled a questionare that included some general information and the history of his/her neck pain. The results of physical examination, number of physiotherapy sessions, and rate of improvement were also recorded. The time period for this study was I full year. A examination bed a goniometer, and a measuring tape were used to collect the data for each subject.
Results: The prevalence of neck pain in patients in different clinics was 9-12.4% and averaged 10.7% in all clinics the rate was 11.9% for women and 10.2% for men there was no significant difference in prevalence between the five regions.
No significant difference was observed between the vertebral and muscular Causative factors.
No one of the subjects suffered from the neck pain caused by spinal cord factors. Spondylosis and myofascial were more prevalent among vertebral and muscular factors respectively.
Rate of improvement after physiotherapy was in the following order.
-42.4% recovered 70%-100%
-40.8% recovered 50%-70%
-16.8% had a recovery less than 50%
Rate of improvement was directly correlated to the number of treatment sessions.Keyword(s): neck pain, prevalence, physiontherapy risk factors, rate of improvement