نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی روشهای صحیح مطالعه و یادگیریگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم انسانی - اجتماعی

پژوهشگران: 
غرویان احمد (همکار طرح)
باصری احمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

با مرور کلی بر پژوهشهای انجام گرفته در حیطه تعلیم و تربیت این نکته اساسی روشن میگردد که تاکنون تاکید اساسی تحقیقات بر چگونگی آموزش، نظریه های آموزشی و روشهای تدریس بوده است و کمتر به دانش آموز و فرایند یادگیری و فعالیتهایی که باید در حین یادگیری انجام دهد توجه شده است. در حالی که اساس منطقی آموزش بر این اصل استوار است که به دانش آموزان یاد بدهیم که چگونه یاد بگیرند، به خاطر بسپارند و مساله حل کنند، بنابراین دو عنصر اساسی، معلم و دانش آموز در امر آموزش و یادگیری وجود دارد و یادگیری مستلزم تعامل فعال و موثر بین این دو عنصر می باشد. معلمین باید روشهای مختلف تدریس را در موضوع مورد آموزش بدانند، از سوی دیگر دانش آموزان باید موثرترین راهبردهای یادگیری را بدانند و در هنگان مطالعه و آموختن از آنها استفاده نمایند.
در این فاز تحقیق جایگاه علمی راهبردهای یادگیری دانش آموزان دردو حبطه اساسی راهبردهای شناختی و عاطفی یادگیری در مبحث روانشناسی شناختی و فراشناخت مورد بررسی قرار گرفته است.
در ادامه طرح با تعریف یک دوره آموزشی 12 جلسه ای سعی شده همراه با آموزش راهبردهای یادگیری، مهارتهای خواندن و درک مطلب فراگیران را افزایش داده و برای سنجش اثربخشی دوره آموزشیی روشهای صحیح مطالعه و یادگیری یک سری آزمون پیشرفت تحصیلی خواندن (پیش و پس آزمون) تهیه گردیده که دارای اعتبار و ردایی لازم برای کاربرد در دوره های آموزشی فوق خواهد بود. انجام فعالیتهای فوق زمینه لازم برای فاز دوم تحقیق که شامل اجرای دوره و سنجش اثربخشی آن می باشد را فراهم نموده است.

 
 
Title:Abstract:

Review of literature in a field of educational research suggested that hitherto the focus of research was on the manner of training, training theories and reaching patterns and there was less attenation to student, the process of learning and the activities that student had to do while the learning although, the reasonable foundation of training is: Learning to learn, to memorize and to solve the problems- to the student. Thus, there are two component in learning and teaching, Teacher and student that is learning the effective and active interaction between two basic component, (Teacher/ Student). Teachers must know the patterns of traing at the subject that they teacher, and the other hand students must know the best learning strategics and the time of studying and learning used them.
In this phase of research, scientific statuse of learning strategics at two basic field (cognitive & affective strategies at cognitive psychology and metcognition) Was considered.
Then, it has been attempted to define a training Corss, involving 12 session, with a definition about learning strategies so that learners reading skill and comprehension increased. Also, it has provided a set of reading academic achievement test (Pre-Post Test) for measuring the effectivness of cited corss.
The reading academic achievement test have sufficient validity reliability.
The above activities pave the way for second phase of research.Keyword(s):