نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و مطالعه جلبکهای صنعتی و دارویی با تکیه بر پژوهشهای صورت گرفته روی جلبک های ایرانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: پژوهشی جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
سلطانی ندا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

بررسی تکنولوژی و جنبه های اقتصادی تولید جلبک ها نشان می دهد که از آنها در جنبه های مختلف تولیدی می توان استفاده کرد. جلبک ها در ضمن اینکه می توانند جانشین منابع مرسوم تولید دارو، انرژی، غذا و ... واقع گردند، دارای مزایایی می باشند که آنها را از اولویت برخوردار کرده است. از جمله آنکه تولید آنها آسان می باشد، می توان برخی از آنها را در مناطقی کشت داد که به دلیل شرایط خاص آب و هوایی قابل استفاده کشاورزی نیستند، زیستگاه اصلی آنها آب می باشد که 4.5 سطح زمین را پوشانده است و ...
از جمله کاربردهای جلبک ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- غذا: مکمل غذایی، استفاده از جلبک ها در رژیم غذایی کودکان و بزرگسالان
2- تغذیه: مکمل پروتئین/ ویتامین در غذای ماکیان، ماهی ها، دوکفه ای ها و ...
3- دارویی: محصولات و تولیدات مختلف جلبکی به عنوان دارو استفاده می کردند از جمله بتاکاروتن، آنتی بیوتیک های جلبکی، پروستاگلاندین و ...
4- رنگدانه: به عنوان رنگ های خوراکی و صنعتی مانند بتاکاروتن، فیکوبیلین ها و نیز به عنوان رنگ های لوازم آرایشی و معرف ها
5- منبع مواد شیمیایی: گلیسرول در غذا، لوازم آرایشی و داروها استفاده می گردد. اسیدهای چرب، چربی ها، موم ها، استرول ها، کربوهیدرات ها، اسیدهای آمینه، ویتامین
C و E
6- سوخت: کربوهیدارت های با زنجیره بلند
7- هورمون ها: اکسین ها، ژیبرلین ها و سیتو کینینها
8- دیگر مصارف: کودهای بیولوژیک، آشکارسازی های خاک، رفع آلودگی
ایران نیز دارای منابع غنی آبی می باشد که استفاده زیستی زیادی از آنها در حال حاضر نمی شود. در صورتیکه همین مناطق می توانند محل بهره برداری های مختلف و درآمد زایی های فراوانی باشند.
با بررسی به عمل آمده از جلبک های اقتصادی و دارویی موجود در ایران، تعدادی از آنها در اولویت تحقیقاتی قرار گرفته اند. ریز جلبک های مورد نظر در این طرح عبارتند از
Spirulina, Dunaliella, Chlorella, Scenedesmus و درشت جلبک ها شامل Gracilaria, Ulva, Sargassopsis, Gelidium, Sargassum هستند. در بخش پیشنهادات نظرنگارندگان مبنی بر امکان تحقیقات و آینده آن به تفکیک آمده است.

 
 
Title:Abstract:

Technological and commercial studies on algal production indicate that they have used in various production lines. Algal have several advantages beside of replacement of conventional sources of drugs, fuels, food, … . The production of them is easy and some of them can cultivate in unusable lands. The principle habitat of them is water wich is 4.5 of earth, … .
Some of the uses of algae are following:
I- Food: Protein supplement, fortification in diets for malnourish children and adults.
II- Feed: Protein/ Vitamin supplements in feeds for poultry cattle, fish & bivalves.
III- Therapeutics: ?- Carotene, algal antibiotics, prostaglandins, … .
IV- Pigments: ?- Carotene as food color and food supplement, phycobilins as food color, in diagnostics and analytical reagents.
V- Source of fine chemicals: Glycerol used in foods, cosmetics, pharmaceuticals, fatty acids, lipids, waxes, sterols, hydrocarbons, amino acids, vitamins C & E
VI- Fuel: Long- chain hydrocarbons
VII- Hormons: Auxins, gibberellins and cytokines
VIII- Biofertilizer, soil conditioner, wast treatment
Iran is rich in water wich is useless. Infact these region can be useful. In this research the pharmaceutical the pharmaceutical and commercial algae have been studied and some of them are in research preference. The microalgae are Spirulina, Dunaliella, Chlorella, Scenedesmus and macroalgae are Sargassum, Gelidium, Sargasopsis, Ulva, Gracillaria.Keyword(s):