نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح کنترل شیمیایی بیماریهای بوته میری و لکه برگی کدو داروییگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
یزدانی داراب (مسئول طرح)
عباسی مهرداد (همکار طرح)
قشلاقی نادر (همکار طرح)
اهوازی مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1377

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

کدو دارویی با نام Cucurbita pepo convar pepo var. styricaa یکی از واریته های کدو (C.pepo) می باشد که بذور آن بدون پوسته بوده و بیشترین درصد روغن را نسبت به سایر واریته ها دارد.
در طی بررسیهای اجمالی انجام شده طی سالهای 73-1370، در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی قارچهای
Fusarium solani به عنوان مرگ گیاهچه و Alternaria alternata بعنوان عامل بیماری لکه برگی گیاه کدو دارویی معرفی شده بودند.
در جریان طرح فوق دو قارچ مذکور مورد مطالعه قرار گرفت تا با بررسی بیماریزایی آنها نسبت به تعیین سموم قارچکش مناسب برای کنترل بیماریهای فوق اقدام گردد.
آزمایشات زیست سنجی و
(Bio assay) جهت بررسی تاثیر قارچکش های پروپیکونازول، بنومیل، کاپتان و کاربوکسین تیرام روی قارچ در F.solani و همچنین قارچکشهای کاپتال، بنومیل، مانکوزوب پرپیکونازول روی قارچ A.alternata در آزمایشگاه انجام شد.
آزمایشات نشان داد که مناسبترین قارچکش ها جهت کنترل رشد قارچ
F.solani به ترتیب اولویت عبارتند از: بنومیل، پروپیکونازول و کاربوکسین تیرام و همچنین مناسب ترین قارچکش ها در کنترل رشد قارچA.alternata  به ترتیب اولویت عبارتند از: قارچکشهای پروپیکونازول و کاپتان.
در ادامه بررسی، تست بیماریزایی قارچهای مذکور به طریق تلقیح مصنوعی سوسپانسیون قارچ روی بذر (در مورد قارچ
F.soalari) و کوتیله دونهای گیاه کدو دارویی (در مورد قارچ (A.alternata به صورت گرفت.
نتایج آزمایش نشان داد که در شرایط گلخانه هیچکدام از قارچهای مذکور قادر به ایجاد بیماری روی کدو دارویی نمی باشند. بررسیهای بیشتر نشان داد که قارچ فوزاریوم بعنوان یک عامل ثانویه روی ریشه گیاهان صدمه دیده وجود داشته و عامل اصلی مرگ گیاهچه طبق مطالعات انجام شده و بررسی منابع، به احتمال زیاد قارچ
Pythium ultimum می باشد، قارچ آلترناریا نیز در شرایط کرج قادر به ایجاد بیماری لکه برگی روی گیاه کدو دارویی نمی باشد.
برای جلوگیری از آلودگی بذور پیشنهاد می شود، برای کاشت از بذور همان سال بدلیل افت سریع قوه نامیه استفاده نمودو قبل از کاشت، بذور گیاه را با قارچ کشهای کاربوکسین تیرام یا بنومیل به نسبت 0.003 ضدعفونی کرده و بذور را در محل داغ آب کشت نمود.

 
 
Title:

Chemical control of Pumpkins Damping off and leaf spot DiseasesAbstract:

Pumpkins, Cucurbita pepo Convar pepo var. styriaca is one of pumpkin varieties which produces thin layer coated seeds with the highest oil content Compared to other varieties.
In a preliminary study conducted during the years 1993-1994, it was found that the Fusarium solani and Alternaria are the two path60genic agents of damping-off and leaf spot respectively.
In this study, in order to determine the proper fungicides to control the above mentioned fungi, infection test of these fungi on the pumpkin were conducted.
To determine the effect of fungicides; propiconazol, Benomyl, Captane and 2 Carboxin. Thiram on F. solani and Captane, Benomyl, Mancozeb and Propiconozol were tested on A. alternate as Laboratory bioassays tests were conducted.
Results indicated that, according to their effect priority, the most effective fungicides to control the fungal growth of F. solani were Benomyl, Propiconazol and Carboxin-Thiram. However, the most proper fungicides to control fungal growth of A. alternate, were propiconazol and Captane accrding to their effect prioritly.
Pathogenicity tests of these fungi by artificial inoculation of Plant seeds and coteledonous leaves were conducted using spore suspention (in distilled water) of F. solani and A. alternate.
Greenhouse experimental result showed that neither of those above mentioned fungi could be effective to couse damping off or leaf spot problems in this Plant.
In more specified investigations, F. solani was found on the seeding infected roots as a secondary agent, and Pythium ultimum was more probable to be the pathogenic agent of damping-off in this plant.
A alternate, also had no detrimental effects on pumpkin under karaj climatic conditions.
Recommendation.
Due to the quick loss in pumpkin seed viability, recently produced seed should be used in pumpkin cultivation. Presowing seed treatment with Carboxine-Thiram and benomyl with a concentration of 0.3% and sowing the seeds in the moist top of the flat can be an effective method to promote seed germination and disease prevention.Keyword(s):