نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت دستگاه استخراج تحت شرایط فوق بحرانی گاز دی اکسید کربنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی

پژوهشگران: 
ناجی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیرماه 1374

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

استفاده بهینه از مواد و منابع طبیعی در بهترین شرایط، همواره یک موضوع جالب توجه برای محققان و دانشمندان بوده و تلاش و همت آنها را به منظور تولید محصولات با بالاترین ویژگی و صرف کمترین هزینه و انرژی، جلب نموده است. از جمله روشهایی که اخیرا دامنه وسیعی از تحقیقات را بدلیل کاربردهای بسیار مفید آن مخصوصا در تکنولوژی صنایع غذایی به خود اختصاص داده، استخراج توسط گاز فوق بحرانی دی اکسید کربن می باشد. در این مقاله چندین پدیده در ارتباط با استخراج توسط گاز فوق بحرانی دی اکسید کربن بحث و بررسی شده اند. همچنین امکان ساخت و طراحی این سیستم در داخل کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و نقشه های اولیه نیز ارایه شده اند.

 
 
Title:

Chemical Research Department of Khouzestan Jahad Department of Khouzestan Jahad DaneshgahiAbstract:

Using of the material and natural resources in the state has always been an exciting subject for researchers and scientists and has attracted their activities and efforts to this purpose, for generation of products with the highest characterization and the lowest energy and cost. One of the methods which have recently allocated a wide scope of researches to itself, specially in the foodstuff technology is supercritical Co2 extraction, because of its very useful application. Some phenomena in related to supercritical Co2 extraction are discussed and illustrated in this paper. Moreover, probability of making and designing of the supercritical Co2 extraction apparatus in Iran has been investigated.Keyword(s):