برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه روش های پیوند گردو از نظر اقتصادی و اپتیم نمودن روش برترگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
عبادی علی (مسئول طرح)
عوده محمدعلی ساجد (همکار طرح)
بوذری ناصر (همکار طرح)
جداخانلو علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیرماه 1380

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

گردو از جمله درختان خزان دار مناطق معتدله متعلق به خانواده Juglandaceae می باشد. این گیاه به لحاظ تولید میوه مغذی و چوب ارزشمند از اهمیت بالایی در بین محصولات باغبانی برخوردار است.
پیوند گرده به منظور تکثیر ارقام مطلوب و تجاری اهمیت فراوانی یافته است. برای پیوند گرده از روشهای مختلف پیوند شاخه در طی ماههای زمستان و پیوند جوانه در طی ماههای تابستان استفاده می شود. این تحقیق در قالب دو آزمایش جداگانه صورت گرفت. در آزمایش اول تاثیر زمان انجام پیوند و نوع بستر نگهداری نهالهای پیوندی در دو نوع پیوند شاخه یعنی پیوندهای جانبی و زینی مورد بررسی قرار گرفت و در آزمایش دوم تاثیر زمان انجام پیوند، حذف پهنک برگها دو هفته قبل و ایجاد زخم برروی پایه سه هفته قبل از انجام عمل پیوند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در گیرایی نهایی پیوندها پس از گذشت پنج ماه از زمان پیوند، بستر دارای پاگرما نسبت به بستر بدون پاگرما مزیتی نداشته است. پیوند جانبی در مجموع موفق تر از پیوند زینی بوده است. زمان پیوند نیز تاثیر بسیار معنی داری را در گیرایی پیوندها از خود نشان داد و در بین سه زمان مورد بررسی (
78/11/6، 78/12/6 و 78/12/23) زمان اول به مراتب نتایج بهتری ایجاد کرد.
نتایج آزمایش دوم در مورد پیوند وصله ای بسیار جالب و نمایانگر آن بود که در این آزمایش نیز، عامل زمان تاثیر بسزایی در گیرایی نهایی پیوند پس از گذشت حدود 9 ماه داشته است. بطوری که بالاترین درصد موفقیت در بین زمانهای مورد بررسی (
79/7/20, 79/7/10,79/6/30,79/6/20, 79/4/30, 79/4/16/79/4/4) متعلق به زمان 79/6/20 بود. تیمار حذف پهنک برگ و ایجاد زخم بر روی پایه موجب افزایش درصد گیرایی پیوند شد ولیکن این افزایش به سطح معنی دار بودند نرسید. در مجموع پیوند وصله ای بدلیل نیاز آن به امکانات کمتر و اقتصادی تر بودن آن توصیه می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Walnut is one of the temperate zone fruit crops. It is deciduous and belongs to the family of Juglandacea. This fruit has special place due to its nutritive nut and valuable wood.
Walnut grafting or budding has gained high importance to propagate specific high value and commercial cultivars. To propagate walnut, different grafting methods have been done during winter time and budding has been tried during spring and summer time. This research work done within two separate experiments. In first experiment, effects of time of grafting, type of bed and grafting methods were studied. How ever, in second experiment, effects of patch budding time, removing of leaf blade on scion shoots two weeks before and wound making on rootstock three weeks before bidding were studied. Results showed that kind of bed (hot bed against normal bed) had no significant effect to final grafting success five month after grafting. Side grafting was more successful than saddle grafting and time of grafting had highly significant effect on grafting success. Among different time of grafting (6.11.78, 6.12.78 & 23.12.78), time of 6.11.78 was much more successful.
Results of second experiment, was very interesting. In this experiment, effect of time of doing patch budding was highly important in final budding success even after nine month of budding, in which the highest rate of success among certain times (4.4.79, 16.4.79, 30.4.79, 20.6.79, 30.6.79, 10.7.79 & 20.7.79), the time of 20.6.79 was more effective. Removing leaf blade of scion shoots two weeks before and wound making on rootstock at three weeks before doing patch budding and positive effect but it did not reach significant level. In general, patch budding is more advisable due to its low requirement to facilities and is more commercial.Keyword(s):