نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی دوام پنج گونه چوبی آزاد، ملج، ممرز، افرا و لرگ در مقابل حمله قارچ (Coriolus. Versicolor (L.exfrگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

در این مورد بررسی دوام پنج گونه چوبی زیر:
1- آزاد (zelokva carpinifolia (pall) k.koch
2- ملج (Ulmus glabra huds)
3- افرا (Acer trauvetteri Medv.)
4- ممرز (Carpinus. Betulus L.)
5- لرگ (Pterocarya fraxinifolia poir)
در شرایط آزمایشگاهی، با استفاده از روش Kolleshalle طبق استاندارد DIN 52176 پس از 16 هفته حمله قارچ Coriolus versicolor مورد مطالعه قرار گرفت.
در فصل بهار از هر گونه 3 درخت قطع گردید. از محل قطع درختان قارچ مورد نظر نیز جمع آوری شد، و نسبت به کشت و خالص نمودن آن در ماده مالت استراکت آگار اقدام گردید.
چوب درون گرده بینه های قطع شده پس از خشک شدن به نمونه های 5×2.5×1.5 سانتی متر مکعب تبدیل گردیدند. در صفر درصد
طوبت وزن هریک از نمونه ها بدست آمد، سپس نمونه ها استریل و بداخل شیشه های
kolle که حاوی قارچ کشت شده بودند منتقل گردید.
شیشه های
kolle به داخل انکوباتور با شرایط 70% رطوبت نسبی و 25-22 درجه حرارت سانتی گراد انتقال یافته و پس از 4 ماه اثر قارچ، نسبت به توزین مجدد نمونه ها در صفر درصد رطوبت اقدام شد.
نمونه های دیگری جهت اندازه گیری میزان مواد استخراجی هریک از گونه ها تهیه گردید، و درصد مواد استخراجی در داخل چوبدرون گونه ها مشخص گردید.
نتایج آزمایشات فوق بصورت اختصار درذیل آمده است.
1- چوب آزاد کاهش وزنی حدود 2.19 درصد داشت، که با توجه به استانداردهای دوام طبیعی (جدول
findly) جزء چوب های بسیار بادوام محسوب می گردد.
2- چوب ملج با کاهش وزن 41.69 درصد، چوب ممرز با کاهش وزن 45.64 درصد چوب افرا با کاهش وزن 53.05 درصد و چوب لرگ با کاهش وزن 43.08 درصد چوب لرگ با کاهش وزن 43.8 درصد جزء چوبهای بی دوام یا فاسد شدنی محسوب می گردند.
3- میزان مواد استخراجی در چوب آزاد 13.84 درصد، در چوب ملج 4.51 درصد در چوب ممرز 2.79 درصد، در چوب افرا 3.88 درصد، در چوب لرگ 4.11 درصد بود.
در تجزیه و تحلیل نتایج از طرح کاملا تصادفی با تکرار مساوی و تکرار نامساوی و همچنین دگرسیون استفاده گردید که نتایج حاصله ذیلا آماده است.
1- بین مواد استخراجی و محل رویشگاه سه گونه آزاد، ملج و لرگ، اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. در حالیکه بین مواد استخراجی و رویشگاه در گونه های افرا ممرز اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد مشهود بود.
2- بین پوسیدگی و محل رویشگاه سه گونه آزاد، ملج و ممرز اختلاف معنی دار مشهود بود در حالیکه بین پوسیدگی و محل رویشگاه در دو گونه افرا و لرگ این اختلاف وجود نداشت.
3- بین پوسیدگی و مواد استخراجی در چهار گونه آزاد، ملج، ممرز و افرا همبستگی منفی وجود داشت، بطوریکه با افزایش مواد استخراجی از میزان پوسیدگی کاهسته می شد. در خصوص گونه لرگ این همبستگی بصورت مثبت موجود بود.

 
 
Title:Abstract:

In this study the durability following of five woody species
Zelkova carpinifolia (pall). Koch
Ulmus glabra Huds.

Carpinus betuius L.
Acer trauvetteri medv.
Pterocarya fraxinfolia (poir)
were studied against coriolus versicolor under laboratory conditions using kolleshalle according to din 52176 standards.
Three Trees from each species were cut in spring. The fungus was isolated and cultured on malt extract agar and pure cultures were obtained. Heart wood was cut from the logs. After drying, into 1.5×5 cm cubes.
The weight of the samples were measured at 0% humidity and placed on the surface of agar (c. versicolor was grown) in kolle flasks. The flasks were kept for 4 months in an incubator at 22-25 and 70% humidity and weighed.
Separate sample were takon for the determination of extractive materials from the heart wood. The results were as fellows:
1- z. carpinifolia showed a reduction in weight of 2.19% Based on findly classification, it can be rated as highly durable wood.
2- U. glabra. c. betulus. A. trauvetteri. And p. froxinifolia with 41.69, 45.64, 53.05 and 43.08 percents reduction in weight were rated non durable.
3- The amount of extractive materials in wood of z. carpinifolia u. glatra, c. betulus, A. trauvetteri and p. praxinifolia respectively were 13.84, 4.51, 2.79, 3.88. and 4.11%.
4- There was no significant difference between the extractive materials and site location of growth of z. carpinifolia. U. glabra, and fraxinifolia species, but the difference was significant for A. trauvetteri and c. betulus.
5- There was a significant difference between durability and location for u. glabra, c. betulus and z. carpinifolia, but not for A. trauvetteri and p. fraxnifolia.
6- There was a negative correlation between decay and amount of exteractive material for all species except p. fraxinifolia.Keyword(s):