نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر فاصله کاشت و زمان برداشت روی عملکرد اندام هوایی و میزان اسانس و تیمول آویشنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نقدی بادی حسن علی (مسئول طرح)
یزدانی داراب (همکار طرح)
نظری فاطمه (همکار طرح)
عوده محمدعلی ساجد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1380

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

خانواده نعناعیان Lamiaceae یکی از بزرگترین خانواده های گیاهی است که دارای پراکنش جهانی می باشد و شامل 200 جنس و حدود 2 تا 5 هزار گونه از بوته های معطر و درختچه های کوتاه است. آویشن (Thymus vulgaris) یکی از گیاهان این تیره می باشد که به صورت بوته های پرپشت در نواحی مختلف مدیترانه و برخی نواحی آسیا می روید. ماده موثره این گیاه اسانس و اجزای اصلی این اسانس نیز تیمول و کارواکرول می باشد. اسانس آویشن از جمله ده اسانس معروف است که دارای خواص ضد باکتری، ضد قارچی، آنتی اکسیدان و نگهدارنده طبیعی غذا و تاخیر دهنده پیری پستانداران می باشد و جایگاه خاصی در تجارت جهانی دارد. لازم به ذکر است فاکتورهای زراعی روی عملکرد کمی و کیفی آویشن تاثیر داشته و شناخت تاثیر و چگونگی آن می تواند در راستای افزایش عملکرد ماده موثره با ارزش باشد. از فاکتورهای زراعی می توان فاصله کاشت و زمان برداشت را نام برد.
این تحقیق در سال زراعی 78-1377 در مزرعه تحقیقاتی گروه پژوهش کشت و توسعه گیاهان دارویی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واقع در هلجرد- کرج به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی در سه تکرار با دو فاکتور فاصله کاشت و زمان برداشت اجر درآمده است. فواصل بوته ها روی ردیف کاشت در سه سطح 15، 30، 45 سانتی متر (فواصل بین ردیفهای کاشت 50 سانتی متر) و زمان برداشت نیز در سه زمان شروع گلدهی، گلدهی کامل و میوه دهی بود. در راستای انجام این تحقیق، قطر بوته، ارتفاع بوته، عملکرد ماده تر و خشک و میزان (درصد) و عملکرد اسانس، تیمول و کارواکرول در واحد سطح اندازه گیری شد.
فاصله کاشت روی قطر بوته و میزان (درصد) اسانس تاثیر معنی دار و روی دیگر پارامترها تاثیر بسیار معنی داری داشته است. زمان برداشت روی عملکرد ماده تر و خشک، میزان (درصد) و عملکرد اسانس و همچنین میزان (درصد) کارواکرول تاثیر معنی دار و روی دیگر پارامترها تاثیر بسیار معنی داری داشته است. بیشترین قطر بوته در مرحله تشکیل میوه و فاصله کاشت 45 سانتی متر و بیشترین ارتفاع بوته در مرحله تشکیل میوه و فاصله کاشت 15 سانتی متر حاصل شده است. بیشترین عملکرد ماده تر و خشک، میزان (درصد) و عملکرد  اسانس و تیمول در فاصله کاشت 15 سانتی متر و مرحله شروع گلدهی مشاهده شده است. بیشترین میزان (درصد) تیمول در مرحله شروع گلدهی و فاصله کاشت 45 سانتی متر و بیشترین میزان (درصد) و عملکرد کارواکرول در مرحله تشکیل میوه و فاصله کاشت 30 سانتی متر حاصل شده است. به هر حال حداکثر عملکرد ماده خشک، اسانس و تیمول در واحد سطح در تیمار
D1H1 (فاصله کاشت 15 سانتی متر و مرحله شروع گلدهی) به دست آمده و در این تحقیق بهترین تیمار بوده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):