نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی دوام چوب راش درحالت طبیعی و حفاظت شده با نمکهای محلول در آب در برابر قارچ رنگین کمان Coriolus versicolorگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: چوب شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

اطلاعات مورد نیاز جهت حفظ و نگهداری مطلوب چوب «راش» تدوین و قابل ارائه می باشد، در ضمن پروژه های تکمیلی در این باره در دست اجرا می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این بررسی تاثیر قارچ رنگین کمان (Coriolus versicolor) بر روی دوام چوب برون و چوب درون راش (Fagus orientalis) درحالت طبیعی و حفاظت شده با نمک محلول در آب سلکور (Celcure) با غلظتهای 1 درصد و 3 درصد و نمک محلول در آب بازیلیت (Celcure) با غلظتهای 1 درصد و 2 درصد با استفاده از روش (Kolleschale) طبق استاندارد DIN 52176 و B.S. 838:1961 مورد مطالعه قرار گرفت. برای انجام این بررسی از طرح فاکتوریل با بلوک های کاملا تصادفی استفاده گردید.
از آنجایی که گونه راش یکی از گونه های پرمصرف درصنایع چوب کشور می باشد و بعد از گونه ممرز بیشترین موجودی جنگلهای شمال کشور را تشکیل می دهد برای این منظور انتخاب گردید. همچنین قارچ رنگین کمان که یکی از قارچهای خطرناک و مخرب گونه های چوبی پهن برگ، مخصوصا گونه راش می باشد، جهت مطالعه انتخاب گردید.
اشباع نمونه ها با استفاده از روش فشار، خلا
(Bethel) انجام شد. نمونه های تیمارها (6 تیمار) بر روی ریشه های قارچ رنگین کمان که در داخل محفظه شیشه ای (Kolle) بر روی محیط کشت مالت اکستراکت آگار (Malt Extract Agar) رشد کرده بودند قرار داده شدند. ریشه های قارچ با شرایط حرارت 22 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 75 درصد در داخل انکوباتور (Incubator) به مدت 14 هفته در روی نمونه های چوب به رشد خود ادامه دادند. پس از 14 هفته مجاورت، کاهش جرم، مقاومت فشارموازی، الیاف و مقاومت به سختی نمونه ها اندازه گیری شد. نتایج حاصله به صورت زیر خلاصه شده است.
در شرایط آزمایش، درصد کاهش جرم چوب برون و چوب درون در تیمارهای مختلف و بلوکها (درختان) با هم تفاوت معنی داری نشان ندادند. چوب برون و چوب درون از حیث کاهش جرم (پوسیدگی) یکسان هستند. درصد کاهش جرم با میزان درصد نمک حفاظتی و نوع آن رابطه نشان داد. نوع نمک و سطوح مختلف غلظت آنها تاثیر کاملا مشهودی بر افزایش دوام چوب گذاشتند، بطوری که چوب طبیعی (شاهد) طبق استاندارد مربوطه از حالت بی دوام را به حالت بسیار بادوام تغییر دادند.
مقاومت فشاری موازی الیاف چوب برون و چوب درون تیمارهای مختلف و بلوکها (درختان) با هم تفاوت معنی داری را در شرایط آزمایش نشان ندادند. مقاومت فشاری موازی الیاف نمونه های طبیعی با تاثیر قارچ حداقل (گروه چهارم) و به ترتیب نمونه های طبیعی بدون تاثیر قارچ و نمونه های اشباع شده با نمک سلکور 1 درصد (گروه سوم)، نمونه های اشباع شده با نمک بازیلیت 1 درصد و 2 درصد (گروه دوم)، نمونه های اشباع شده با نمک بازیلیت 2 درصد و سلکور 3 درصد (گروه اول) دارای مقاومت فشاری موازی الیاف بیشتری شدند. در مورد این صفـت، مصرف نمکهای حفاظتی (به استثنای سلکور 1 درصد) علاوه بر جلوگیری از پوسیدگی یا کاهش جرم چوب در برابر قارچ رنگین کمان، باعث بهبود مقاومت فشاری موازی الیاف نیز شده اند.
در مورد مقاومت به سختی، بلوکها (درختان)، تیمارها، نوع نمک و درصد آن در سطح 1 درصد معنی دار شدند و با گروه بندی میانگین ها، نمونه های طبیعی باتاثیر قارچ حداقل مقاومت (گروه چهارم)، و به ترتیب نمونه های اشباع شده با نمک سکلور 1 درصد و سلکور 3 درصد (گروه سوم)، نمونه های اشباع شده با نمک بازیلیت 1 درصد و 2 درصد (گروه دوم) مقاومت به سختی بیشتری داشتند. در مورد این صفت، چوب طبیعی بدون تاثیر قارچ در گروه اول قرار دارد.

 
 
Title:

Evaluation of durability of beech wood against Coriolus versicolor in natural state and treatedAbstract:

In this study the influence of fungus (Coriolus versicolor) on durability of sap and heartwood of beech (Fagus orientalis) in natural state and treated has been evaluated. Celcure and Basilit, water soluble salts were used for impregnation, with two different concentrations in solution, 1 and 3 per cent. In conducting this evaluation, kolleschale’s method according to DIN and B.S. standards (52176 and 838:1961 specification respectively) were adopted. Random block in experimental design was used.
Since beech is the most dominated commercial species in our hardwood forests, it was selected for this study. Also the selected fungus is quite harmful to majority of hardwood, particularly beech.
Specimens were treated under pressure and vacuum (Bethel procedure). There were six groups of specimens. Specimens were contaminated with cultured fungus. Contaminated samples have been conditioned (22oC, 75% relative humidity) for fourteen weeks. After this period, weight reduction, compressive strength (parallel to grain), hardness of specimens were measured. The results were as following:
Under test condition, weight reduction of samples was not significant, both in sapwood and heartwood, weight reduction showed direct relation with type of salt used and its percentage. According to standard scale untreated wood of beech is undurabl, but treatment has made it a very durable, based on the same criteria.
Compressive strength parallel to grain showed no significant difference with in specimens of both sapwood and heartwood. Reduction in compressive strength of untreated samples was highest after contamination. But in treated samples this property has increased proportionally with rate of salts percentages in treating solution. salts’ solution has improved compressive strength, except one per cent solution of Celcure. This was observed with preventing weight loss and decay.
Treatment had considerable influence on hardness and by classification of mean values of hardness, untreated samples had lowest hardness and treated specimens with, 1, 3% Celcure, 1, 2% Basilit, offered higher hardness, respectively.Keyword(s):