نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی مسایل و مشکلات عاطفی، روانی و اجتماعی نوجوانان و جوانان شهر اهواز (فاز دوم)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی روانشناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1380

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

در جلد دوم گزارش تحقیق پیرامون "بررسی مسایل و مشکلات عاطفی، روانی و اجتماعی نوجوانان و جوانان شهر اهواز" به ارایه گزارش فاز اجرایی آن پرداخته ایم. در سوالهای این تحقیق در صدد پاسخ به سوالهای مختلفی در رابطه با مقایسه مشکلات گروههای مختلف تحقیق بودیم.
جمعیت هدف پژوهش حاضر کلیه نوجوانان و جوانان شهر اهواز می باشند که از این جمعیت با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تعداد 600 نفر شامل 300 نوجوان و 300 جوان با نسبت مساوی از هر دو جنس گزینش گردیدند.
به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه
MMPI برای سنجش مشکلات عاطفی و روانی و یک پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش مشکلات اجتماعی آزمودنیها استفاده شد. روش اجرای تحقیق به این صورت بود که ابتدا جمعیت مناطق پنجگانه شهر اهواز مشخص گردید و سپس حجم نمونه با توزیع متناسب بین مناطق تقسیم شدند و از هر منطقه 20 درصد محله های آن گزینش و به درب منزل برخی از خیابانهای این محله ها به صورت تصادفی مراجعه و پرسشنامه ها تکمیل شدند.
پس از انجام تحلیلهای آماری مورد نیاز مشخص شد که مشکلات عاطفی و روانی نوجوانان و جوانان دختر و پسر شهر اهواز در دامنه عادی و طبیعی قرار دارد و در مجموع از سلامت عاطفی و روانی نسبتا مطلوبی برخوردارند. لیکن در مقایسه نوجوانان و جوانان دختر و پسر با یکدیگر معلوم گردید که نوجوانان و جوانان پسر مشکلات عاطفی و به ویژه روانی بیشتری را نسبت به نوجوانان و جوانان دختر دارا می باشند. همچنین از نظر مشکلات اجتماعی از نظر نوع و میزان این مشکلات در نوجوانان و جوانان پسر و دختر تفاوت معنی داری وجود ندارد و بیشتر مشکلات این گروهها مربوط به مشکلات اقتصادی و مشکلات نظام آموزشی و پرورش است.

 
 
Title:

A survey of emotional, psychic & social problems of youths & adolescents in AhwazAbstract:

In the second part of the research report of" A survery of the emotional, psychic & adolescents on Ahwaz", we have tried to talk about practical phase.
The population of this research includes the youths & adolescents of Ahwaz. By using the multiple step random sampling method. We have chosen 600 subjects incluting 300 youths & 300 adolescents of the same number of both sex.
In this research we used the MMPI questionnaire to evaluate the psychic & emotional problems and a scale to evaluate the social problems of the subjects.
The research results showed that psychic & emotional problems of youths & adolescents in Ahwaz in both sex was in normal range. But we saw that emotional, specially psychic problems of the males were more than the females. In addition, the rate of the social problems of youths & adolescents in both sex showed no significant differences and most of the problems were related to the economic problems
.Keyword(s):