نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آموزش مهارتهای تفکر و تاثیر آن در موفقیت تحصیلی و فهم از مطالعه دانش آموزان دوره راهنماییگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: علوم شناختی

پژوهشگران: 
روزبهانی عباس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر آموزش مهارتهای تفکر بر پیشرفت تحصیلی و درک مطلب دانش آموزان ضعیف (از نظر تحصیلی) انجام گرفت. به این منظور تعداد 83 دانش آموز دختر (N=44) و پسر (N=39) با میانگین پایین تر از 15 از دو مدرسه از منطقه 6 و دو مدرسه از منطقه 7 آموزش و پرورش تهران انتخاب شدند. دانش آموزان دو مدرسه منطقه 7 در گروه گواه و دانش آموزان دو مدرسه منطقه 6 در گروه آزمایشی قرار گرفتند. معدل دروس پایه نیم ترم اول (دی ماه 81) و نیم ترم دوم (اردیبهشت 82) به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. همچنین به منظور اندازه گیری درک مطلب آنها آزمونی ساخته شد و ضریب دشواری و ضریب تمیز همچنین اعتبار و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت، سپس روی گروه آزمودنیهای گواه و آزمایشی بکار رفت.
آموزش مهارتهای تفکر (روش بونو) روی دانش آموزان گروه آزمایشی به مدت 30 جلسه انجام گرفت. در حالی که دانش آموزان گروه گواه چنین آموزشی نمی دیدند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در پیشرفت تحصیلی و درک مطلب دانش آموزان آموزش دیده و آموزش ندیده وجود ندارد. این تفاوت در جنسیت نیز معنی دار نبود. اگر چه تفاوت نمرات گروه آزمایشی و گواه در درک مطلب بالاتر از پیشرفت تحصیلی آنها بود.

 
 
Title:

Teaching thinking skills and it's effect on academic achievement and reading comprehension in 7 grade studentsAbstract:

In this study we investigated the effects of teaching thinking skills on academic achievement and reading comprehension in grade 7 students. For this means, numbers of students (N=83) both girls (N=44) and boys (N=39) were sampled from area 1 and 6 of ministry of education in Tehran. All students had low academic achievement (mean of basic lessons equal or below 15 points). Their half term exam (Dec 2002) and final exam (Apr 2003) were served as index of their academic achievement. Also by the means of testing their reading comprehension, a test was designed. Students were divided in to experimental (N=42) and control (N=41) groups randomly. Thinking skills (Bono's Method) were taught to students in treatment group for 30 sessions. Whereas control group did not received such training. Results showed that there were no significant differences between treatment and control group in both academic achievement and reading comprehension. Findings were discussed in chapter five.Keyword(s):