نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سنتز اسید فوماریکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی

پژوهشگران: 
ناجی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1371

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

اسید فوماریک، [ترانس-1 و 2-اتیلن دی کربوکسیلیک اسید، C4H4O4] جامدی است با کریستالهای بی رنگ و نقطه ذوب 287oC که جاذب الرطوبه نبوده و به طور جزیی در آب سرد محلول می باشد. یک اسید قوی آلی بوده و نمکهای پایداری تشکیل میدهد. رفتار شیمیایی اسید فوماریک دقیقا آن چیزی است که از ساختمان آن انتظار می رود. گروههای کربوکسیل رفتار طبیعی داشته و پیوند دوگانه واکنشهای افزایشی معمول را انجام میدهد. شیمی آن شبیه با مالئیک اسید بوده، ولیکن همانطوریکه انتظار می رود به لحاظ شیمی فضایی آن، پایداری ترمودینامیکی بیشتری دارد.
اسید فوماریک بطور گسترده ای در طبیعت (در هر دو جهان جانوران و گیاهان) و معمولا در غلظت پایین وجود دارد. از آنجاییکه بآسانی سوخت و ساز میشود، آنرا در چرخه متابولیسمی کربوهیدراتهای معمول قرار داده و همانطوریکه می توان انتظار داشت، غیر سمی بوده و بسرعت بدون هیچ محدودیتی برای استفاده های غذایی در امریکا تصویب شده است.
کاربردهای اسید فوماریک به سه دسته تقسیم می شوند: بعنوان واسطه، جاییکه یک یا چند گروه فعال استفاده میشود تا یک گونه شیمیایی مجزای مشخص را ایجاد کند. بعنوان یک جز در سیستم های پلاستیک و رزین ها، جاییکه ترکیبات با وزن مولکولی بالا با استفاده از تمامی گروههای واکنش دار بدست میاید، و در مواد غذایی جاییکه اسیدیته و سمی نبودن فاکتورهای مناسب هستند.
اسید فوماریک می تواند بصورت تجارتی از طریق تخمیر و یا روشهای سنتزی شیمیایی تولید گردد. ایزومزاسیون اسید مالئیک، اکسیداسیون فروفورال، بنزن و فوران، از جمله شیمیایی تولید اسید فوماریک بوده که برخی از آنها تجارتی میباشند.
در این تحقیق کاربردها و روشهای مختلف سنتزی اسید فوماریک بررسی و پیش بینی میشود که با توجه به داخلی بودن و قیمت مواد اولیه استفاده از ضایعات ائیدرید مالئیک (پتروشیمی فارابی-بندر امام) و فورفورال (که در برنامه تولید کارخانه کشت و صنعت کارون قرار دارد) توجیه اقتصادی خوبی را بهمراه داشته باشند.

 
 
Title:

Stady on Synthesis of Fumaric acidAbstract:

Fumaric acid [Ethene-trans-1, 2-dicarboxylic acid, C4H4O4] forms colourless crystals of m.p 268 C, which are non-hydroscopic and sparingly soluble in cold water, but moderately soluble on hot water. It is relatively strong organic acid (K1a=1.0×10-3 at 25 C) and forms stable solts. The chemical behaviour of fumaric acid is precisely that to be expected from its structure. The carboxyl groups behave normally, and the double bond undergoes the normal addition reactions. Its chemistry is similar to that of maleic acid, but, as would be expected from its stereochemistry, it is thermodynamically more stable.
Fumaric acid occurs widely in nature both in the animal and vegetable kingdoms, usually in low concentration. It is readily metabolised, taking its place in the conventional carbohydrate metabolic cycle. As would be expected, it is non-toxic, and is expressly approved, without limitation, for food uses in the U.S.A.
The applications of fumaric acid fall into three classes: as an intermediate, where one or more of the reactive groups is used to gire a denned chemical.
Individual: as an ingredient of plastic and resin systems, where compounds of high molecular weight are abtained by the use of all reactive groups: and in foodstuffs, where acidity and non-toxicity are the relevant factors.
Fumaric acid can commercially be produced by fermentation or applying chemical synthesis methods. Isomerization of maleic acid and oxidation of furfural, benzene, and furan are some of the chemical methods for producing fumaric acid which some of them are commercial.
Fumaric acid application and chemical methods for its production are investigated in this research. Regarding to being domestic and the price of initial sudstances, is expected using of the wastes of phethalic anhydride production) from Faraby Petrochemistry of Imam Port which contain maleic anhydride) or furfural (which will be produced in future by Karoon Cultivation Industry) have a good economic estimination.Keyword(s):