برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه نتایج پروتکل آنتاگونیست CnRH-ant و آگونیست GnRH در سیکل های IVF-ICSI در بیماران PCOگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اشرفی مهناز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

زعفران یکی از محصولات بومی و تجارتی منطقه قاینات است که بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی قاینات تاثیر گذار بوده و می باشد. لیکن متاسفانه تاکنون تحقیقاتی اختصاصی در این مورد صورت نگرفته است.
هدف از تحقیق حاضر بررسی جایگاه اقتصادی و اثرات اجتماعی محصول زعفران در منطقه قاینات می باشد. با توجه به محدودیت های اعتباری این طرح، محدوده جغرافیایی انجام آن شهرستان بیرجند تعیین گردید که دارای دو بخش به نامهای بخش مرکزی و بخش خوسف است. برای جمع آوری اطلاعات لازم از دو پرسشنامه یکی به نام پرسشنامه خانوار و دیگری بنام پرسشنامه کشاورزی استفاده شده است. جمعیت آماری تحقیق زعفران کارانی بودند که در دو بخش فوق الذکر به کار کشاورزی اشتغال داشتند. نمونه گیری به روش تصادفی سهمیه ای بوده و از بخش مرکزی تعداد 40 نفر کشاورز زعفران کار و از بخش خوسف تعداد 28 نفر کشاورز زعفران کار برای انجام تحقیق انتخاب شدند. داده های بدست آمده با استفاده از نیروی انسانی پردازش شده و نتایج زیر بدست آمده است: زعفران کاران که بیش از 94% آنها مرد بودند از نظر داشتن سواد در سطح نسبتا پایینی قرار داشتند بطوری که 18% آنها بیسواد و 40% آنها در حد خواندن و نوشتن و 40% دارای مدرک ابتدایی و راهنمایی و دیپلم بودند و تنها 1.4% از آنها سوادی بالاتر از دیپلم متوسطه داشتند.
متوسط سطح زیر کشت زعفران کاران مزبور 36% هکتار و متوسط تولید سالیانه هر کدام 192 مثقال زعفران معادل 0.86 کیلوگرم است که با توجه به قیمت پایین زعفران در زمان اجرای طرح باز هم مبلغ 347567 تومان ناخالص بطور متوسط هر سال نصیب کشاورزان می کند. محصول زعفران به لحاظ میزان درآمد ناخالص سالیانه در میان هفت محصول رایج منطقه مقام چهارم را دارد. به علت خشک سالی های اخیر میزان تولید متوسط زعفران در هکتار کاهش یافته و از 5 کیلوگرم تولید خشک در هکتار که تولید متوسط سابق بوده به 3 کیلوگرم تنزل کرده است و نقش آن در درآمدهای خانوار کشاورز هم کم شده است.
در عین حال هنوز هم 78.6 درصد از کشاورزان بخاطر کمبود آب و سازگاری با محیط و سود بالا و برطرف کردن نیازهای پولی و سوغاتی خانواده آن را می کارند و گفته اند کاشت آن را ادامه خواهند داد.کلیدواژگان: مثقال (معادل 4.5 گرم)، یک من تخم کار (معادل 100 متر مربع زمین کشاورزی)، کشاورز زعفران کار

 
 
Title:

A comparative study of GnRH-ant and GnRH-ag, protocols on IVF/ICSI PCO patients undergoing IVF/ICSI cyclesAbstract:

A comparative study of GnRH-ant and GnRH-ag, in PCOS patients undergoing IVF/ICSI cycles.
Introduction: on of the most important treatment for PCOS patients is considered IVF or ICSI. Nowadays.
Polycystic ovarian disease (PCOS) patients. With special hormonal status and elevated levels of LH are prone to premature LH surge and OHSS. On the other hand. Utilization of analogues for preventation of premature LH surge increases the incidence of OHSS in the majority of patients. With the recent use of CnRH antagonists COH protocols. Controversial opinions have been expressed regarding the success rate and also incidence of OHSS in these patients.

The aim of this study was to compare the effects of GnRH agonists and antagonist on PCOD patients. Regarding their success rate and incidence of OHSS.
Methods and Materials: A total of 60 PCOS patients (Oligomenorrhea-Hyperandrogenism) under 35 years undergoning first IVF/ICSI cycles were enrolled in this study, The patients have no history of thyroid disorders and hyperprolactinemia. Basal FSH. LH and Estradiol were measured. Then patients randomly divided two groups (A
&B). All patints received OCP (LD) before starting of treatment. The group A, underwent standard long protocol. In group B, starting of treatment. The group A, underwent standard long protocol. In groupB, HMG (150 IU/day) was started from third day of cycle and antagonist (Cetrotide-0.25 g-SC) was administrated from 6th days after HMG initiation to day of HCG injection. Follicular development monuored by vaginal sonography. Patient were prone to OHSS if there were more than 20 follicles in each ovary or E2³3000pg/ml. In this situation, in group A, coasting was performed, and in group B GnRH (0.5ml) was administered instead of HCG.
Age, duration of infertility, BMI, duration of treatment. Number of used HMG ampules. Duration of HMG usage, number of follicles
³18 mm, serum LH level at the time of HMG initiation. And at the time of HCG injection, rate of OHSS. Estradiol level at antagonist initiation and on the day of HCG injection, number of retieved oocytes, number of MII oocytes, fertilization rate and pregnancy rate were compared between two Groups.
Results: There were no significant differences in age, duration of infertility. BMI. Number of used HMG. And number of follicles equal or greater then 18 mm between two groups. Also we could not find significant differences in Estradiol level on antagonist initiation day and HCG injection time, fertilization rate and pregnancy rate between two groups. There were significant differences between two groups in duration of treatment, duration of HMC used. LH level on initiation of HMG. Incidence of OHSS and number of MII oocytes.
Conclusion: In conclusion we can say usage of the GnRH antagonists may have more advantages including the shorter application and treatment duration and also less gonadotropin requirement. Furthermore. The incidence of OHSS can be reduced with GnRH antagonist protocol, using GnRH agonist instead of HCG for final maturation of oocytes specially in PCOS patients, who are prone to development of OHSS. For decreasing the risk of developing OHSS and abortin rate. We recommend long term use of OCP before starting of treatment.Keyword(s):