نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ترجمه، تعیین پایایی و روایی پرسشنامه 12 سوالی سلامت عمومیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
منتظری علی (مسئول طرح)
گرمارودی غلام رضا (همکار طرح)
شریعتی محمد (همکار طرح)
امیرمحمود حریرچی (همکار طرح)
عبادی مهدی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

«بهداشت روانی» و چگونگی بهبود و ارتقا کیفیت آن از جمله مسایل مهم حساسی است که بویژه از سالهای پایانی قرن گذشته و سالهای آغازین قرن حاضر به عنوان یکی از دغدغه های اصلی و محورهای اساسی بهداشت عمومی توجه پژوهشگران و مسوولان را به خود معطوف نموده است. این مساله در کشورهای در حال توسعه، به علت مسایل و مشکلات خاصی که گریبانگیر آنها است نمود بیشتری یافته، بویژه در کشورهایی مثل ایران که بیش از نیمی از جمعیت آن را جوانان با سن کمتر از 30 سال تشکیل می دهند، از حساسیت و ویژگی مضاعفی برخوردار است.
هدف از طراحی و اجرای مطالعه حاضر، ترجمه و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه 12 سوالی سلامت عمومی
(GHQ-12) به عنوان ابزاری جهت سنجش وضعیت بهداشت روانی جوانان و سایر اقشار جامعه ایرانی است.
در مرحله اول این مطالعه، با استفاده از روش ترجمه استاندارد
"Forward- Backward" نسخه اصلی پرسشنامه،‌ از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه و پایایی و روایی آن تعیین گردید. بدین منظور 748 نفر از جوانان 18 تا 25 ساله ایرانی به عنوان نمونه تحت بررسی انتخاب شده و پرسشنامه مذکور را تکمیل نمودند. متوسط سن این پاسخ دهندگان، 21.1 سال (با انحراف معیار 2.1) بوده، اکثریت آنان را زنان (76%)، افراد مجرد (84%) و دانشجویان (51%) تشکیل می دادند. با توجه به شیوه نمره گذاری پرسشنامه که ما بین صفر (وضعیت مطلوب) تا 12 (وضعیت نامطلوب) متغیر است میانگین نمره پاسخ دهندگان 3.7 (با انحراف معیار 3.5) بدست آمد.
برای بررسی پایایی پرسشنامه، ثبات داخلی ابزار (پرسشنامه)، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد که در نتیجه این ضریب، 0.87 محاسبه گردید.
روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش تحلیلی مقایسه گروههای شناخته شده"
(Know Groups Comparison) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) در بررسی نمره GHQ و وضعیت کلی کیفیت زندگی (به عنوان متغیر گروهی) نمایانگر تفاوت های قابل ملاحظه ای بین گروهها بود؛ به این صورت که افراد دارای وضعیت بهتر کیفیت زندگی، در GHQ حایر نمرات پایین تری گردیده، از سوی دیگر، افراد دارای کیفیت زندگی «خیلی بد» تا «بد» به صورت معناداری از پرسشنامه GHQ-12 نیز نمره بالایی کسب کردند (F=58.6, P<0.0001).
همچنین به منظور تعیین حساسیت، ویژگی و بهترین نقطه برش از منحنی ویژگی عملی گیرنده
Reciever Operating Characteristic Curve-ROC Curve استفاده گردید و در نتیجه، بهترین نقطه برش در مورد پرسشنامه 12 سوالی سلامت عمومی (GHQ-12) برابر 3.5 با حساسیت 87% و ویژگی 60% محاسبه شد.
در نهایت، این مطالعه نشان داد که نسخه ایرانی پرسشنامه 12 سوالی سلامت عمومی که در جریان مطالعه حاضر تهیه گردید، ابزاری با پایایی و روایی مناسب جهت اندازه گیری وضعیت بهداشت و سلامت روانی در بین جوانان ایرانی است.

 
 
Title:

Translation, reliability, and validity of the 12-item General Health Questionnaire among young people in IranAbstract:

The objective of this study was to translate and to test reliability and validity of the 12-item General Health Questionnaire (GHQ-12) in Iran. Using standard “forward" backward” translation procedure, the English language version of the questionnaire was translated in to Persian (Iranian language). Then, a sample of 748 young people aged 18 to 25 years old completed the questionnaire. In addition, a short questionnaire containing demographic questions and a single measure of global quality of life (ranging from extremely poor to excellent) was administered. The mean age of respondents was 21.1 (sd=2.1) years and most were female (76%), single (84%), and college/ university student (51%). Employing the recommended method of scoring (ranging from 0 to 12), the mean GHQ score was found to be 3.7 (sd=3.5). However, the single measure of global quality of life indicated that many (28%) experiencing neither good nor bad and 31% moderately good quality of life. To test reliability, the internal consistency of the questionnaire was assessed by Cronbach’s alpha coefficient and it was found to be 0.87 Validity was performed using know groups comparison analysis. The results of the ANOVA of GHQ score with global quality of life status (as the grouping variable) indicated that there were significant differences between groups in the expected direction. Those with a better global quality of life scored lower on the GHQ and those with an extremely poor or poor global quality of life reported more psychological problems (F=58.6, P<0.00001). Finally, to suggest a cut-off score for caseness, it was found that that mean GHQ score for the whole population of respondents provided a rough guide to the best threshold. The finding of this study indicated that the Iranian version of the GHQ-12 is an acceptable, reliable and valid instrument of measuring psychological well-being in young people in Iran, where more than 50% of populations are under 30 years old in age.Keyword(s):