نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی پاره ای از خصوصیات ژنتیکی لاینهای ذرت بروش دو رگ گیری در بلالگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حداد رحیم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

به منظور تعیین قدرت ترکیب پذیری عمومی، خصوصی و معکوس اینسیردلاینهای ذرت از یک طرح دای آلل کراس 8×8 کامل طی سالهای 68-1367 استفاده گردید. ارقام مورد استفاده از دو دسته ذرتهای Dent (شامل لاینهای B73, K86, K98, K104) و Flint (شامل لاینهای KL73, K568, K583, K2814) انتخاب شدند. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته (Cm)، عملکرد دانه (گرم در بوته)، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، میزان چوب بلال (درصد)، وزن هزار دانه (گرم)،‌ میزان پروتیین (درصد) و میزان چربی (درصد) بوده است. در سال اول کلیه تلاقیهای اصلی و معکوس انجام گرفت. در سال 1368 تعداد 8 والد به همراه 56 هیبرید حاصله در یک طرح لاتیس 8×8 مورد مقایسه قرار گرفت. تجزیه واریانس طرح لاتیس نشان داد که بین تیمارها از نظر تمامی صفات مورد مطالعه اختلافات معنی داری در سطح 1% وجود دارد. تجزیه واریانس برای صفات درصد چوب بلال و درصد پروتیین بدلیل کوچکترشدن Eb از Ee در طرح بلوک کاملا تصادفی انجام گرفت.
تجزیه دای آلل کراس بر اساس مدل یک روش یک گریفینگ انجام شد. میانگین مربعات قدرت ترکیب پذیری عمومی، خصوصی و معکوس برای تمامی صفات در سطح 1% معنی دار بود. نسبت واریانس
gca به واریانس sca نشان داد که واریانس غیرافزایشی برای صفات ارتفاع بوته و عملکرد سهم بیشتری از واریانس ژنتیکی را بعهده دارد و برای سایر صفات واریانس افزایشی دارای سهم بیشتری در واریانس ژنتیکی می باشد. برای صفات مورد بررسی بهترین ترکیب شونده عمومی مشخص گردید. در مجموع دولاین B73 و K104 تقریبا برای تمامی صفات بهترین قدرت ترکیب پذیری عمومی را داشتند برای قدرت ترکیب پذیری خصوصی نیز لاین B73 در مجموع بهترین لاین شناخته شد. ضرایب کورولاسیونی ساده بین تمامی صفات برای لاینها و هیبریدها نشان داد که در والدین عملکرد با صفات ارتفاع بوته، وزن هزاردانه، تعداد دانه در ردیف همبستگی مثبت و معنی دار و با صفت درصد چوب بلال همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد، ولی همبستگی عملکرد با تعداد ردیف در بلال، درصد پروتئین و درصد چربی معنی دار نبود. بیشترین هتروزیس برای صفات عملکرد (54%)، ارتفاع بوته (24%)،‌ تعداد دانه در ردیف (18%) و وزن هزاردانه (16%) بدست آمد. برای سایر صفات هتروزیس منفی بود. با وجود مشاهده موارد معدودی اثرات معکوس،‌می توان گفت که برای هیچیک از صفات اثرات مادری بعنوان یک وضعیت عمومی و قابل طرح وجود نداشته است.

 
 
Title:Abstract:

A diallel cross from eight late maturing maize, zea mays L., inbreds was used to determine general, specific and reciprocal combining ability in the seed & Plant Improvement Institute fields in karaj during 1988-1989. Eight maize inbred lines including B73, K86, K98, K104 (from dent group) and K583, K2814 (from flint group) were crossed in a diallel model with all possible combinations including reciprocals in the first years. Seeds of these inbred lines a long with those of all the main as well as the reciprocal crosses were planted in a simple lattice design with two replication in the second year.
Eight characters including plant height (Cm), yield per plant (gr), kernel row number, kernel number per row, ear cob content (%), 1000-kernel weight (gr), protein content (%) and oil content (%) were measured and studied.
The analysis of variance for the simple lattice design showed the significant differences amony the treatments for all the characters in 1989. The randomized complete block design (where Eb<Ee) were conducted for two of the above mentioned characters.
Griffing (method 1, model 1) procedure was used to partition genetic variation and to estimate the combining ability and heterosis. Mean square values for general, specific and reciprocal combining ability (gac, sca & rca) were found to be highly significant (P=0.01) for all the traits studied.
The variance ratio for combining ability (gca/sca) calculated for all traits and showed non-additive gene effects for plant height and yield per plant, but additive effects for other traits. In general B73 and K104 lines were the best general combiner almost for all traits.
The sca values for all the characters were highly significant (P=0.01). The B73 line was the best one in showing most significant sca is for different characters.
The hybrid, "K583× K98" was the best on for high yielding ability.
Simple correlation coefficients between traits for both hybrids and lines showed that in parents plants height, 1000-kernel weight and kernel per row were positively correlated with yield. However, correlation coefficients between other traits were non significant with yield. However, correlation coefficients between other traits were non significant with yield.
Yield per plant, plant height, kernel per row and 1000-kernel weight showed the highest rate of heterosis, which are 54, 24, 18 and 16 percent respectively. Although the "rca" values were significant for some of the observation, but the cytoplasmic or material effects were not considerable for any trait.Keyword(s):