نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اثر مقادیر مختلف ازت بر روی چهار واریته سورکوم علوفه ایگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حجازی اسداله (مسئول طرح)
نوروزیان حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

در این آزمایش اثر مقادیر مختلف ازت بر روی میزان محصول، درصد پروتئین خام، درصد الیاف خام چهار رقم سورکوم علوفه ای بررسی گردیده است.
ازت بصورت فرمولهای کودی
N=0، N=40، N=80، N=120 کیلوگرم در هکتار بکار برده شده که 50% مقادیر فوق الذکر ازت قبل از کاشت و 50 درصد بقیه در هنگام چهار برگه شدن سورکوم به زمین داده شده است. برداشت محصول در هنگام خوشه رفتن انجام پذیرفته است عملکرد محصول در رابطه با افزایش ازت در فرمولهای کودی N=0، به N=40، و از N=40، به N=80، به N=120، افزایش محصول اکثرا معنی دار نبوده است.
محصول ارقام
Advance 19-22 – Advance- 50 نسبت به محصول ارقام K- 55-4 – K- 33-125 در چین های سالهای مورد آزمایش بطور معنی دار بالاتر بوده است، با افزایش ازت در فرمولهای کودی مختلف تا N= 80، باعث افزایش درصد پروتئین خام در چین های اول و دوم سالهای مورد آزمایش گردیده است. در صورتیکه درصد الیاف خام در فرمول کودی N= 0، بیش از سایر فرمولهای کودی بوده که با افزایش ازت تا فرمول کودی N= 80، درصد الیاف خام نقصان پیدا میکند در این آزمایش ارقام Advance 19-22 – Advance 50 دارای درصد پروتئین خام بیشتر و درصد الیاف خام کمتری از ارقام K- 33-40, K- 33-125 بوده است. از کل آزمایش چنین استنباط میشود که در فرمول کودی N= 80 از نظر میزان محصول، درصد پروتئین خام و درصد الیاف خام بهترین ترکیب را داشته است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):