نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه بذر سیب زمینی عاری از ویروسگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
دانش داریوش (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1364

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 7922673-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جنب دانشکده بهداشت
 

چکیده:

ارقام مختلف سیب زمینی داخلی و خارجی جمع آوری و روش کشت مولتی مریستم جهت تهیه توام بوته های مادری سالم و تکثیر سریع سیب زمینی بکار برده شد. برای انجام امر واریته های سیب زمینی پشندی (محلی) کوژیما و آلفا/ از نوع محیط کشت مایع پس از درمان حرارتی و بدون درمان حرارتی و قلمه های مریستمی با اندازه های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که درمان حرارتی همراه با کشت مریستم سیب سالم سازی 53 درصد گیاهچه ها از بیماریهای ویروسی مختلف شده است. در حالیکه در تیمار بدون درمان حرارتی تعداد بوته های سالم به 1817 درصد بود. رشد جارویی و تعداد قلمه های قابل انتقال در مرحله نهایی در ارقام سیب زمینی متفاوت ولی بطور کلی با اندازه قلمه مریستم اولیه نسبت معکوس داشت بطوریکه نسبت قلمه مریستم اولیه به تعداد قلمه های حاصل از آن در مرحله نهایی در مریستم های 0.4 میلی متری 1 به 1 و در مریستم های 0.7 میلیمتری 1 به 8.9 بوده. روش بکار رفته جهت حذف ویروسهای Y و X و S و M که وجود آنها در سیب زمینی با آزمایشات سرولوژیکی تشخیص داده شد و ویروس دیگری که مشابه ویروس لکه حلقوی توتون میباشد و همچنین تکثیر سریع سیب زمینی قابل توصیه میباشد.
سه ایستگاه در مناطق کوهستانی وایستگاه دردشت بمنظور بررسی وضعیت رشدی نشاها و بوته های سیب زمینی و ردیابی حشرات ناقل بیماریهای ویروسی سیب زمینی ایجاد گردید برای تعیین مناطق کوهستانی که آفت مناسب تکثیر سیب زمینی بذری، چهار ناحیه فوق مورد بررسی قرار گرفت و در بین آنها منطقه بروجن مقدمتا از نظر فراوانی فرمهای مختلف شته های بالدار، جمعیت شته سبز هلو، میزان آلودگی بیماری های ویروسی شته زا و سیب زمینی و سایر مشخصات جغرافیایی و زراعی مناسب تر از بقیه تشخیص داده شد. یکنوع ناهنجاری و سوختگی شاخ و برگ سیب زمینی کوزیما در شهرکرد مطالعه و با بکاربردن سم تسمیک به میزان 3 کیلو ماده موثر در هکتار از ایجاد آن جلوگیری گردید. ولی در همان شرایط کود پتاسه و یا سم پاشی با قارچ کش کاپتان اثری در کاهش شدت این بیماری نداشتند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):