نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت ناباروری در مراجعه کنندگان به مرکز رویان 1380-1374گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: اپیدمیولوژی و بهداشت باروری

پژوهشگران: 
کمالی محمد (مسئول طرح)
باغستانی احمدرضا (همکار طرح)
کشفی فهیمه (همکار طرح)
توجهی شهرام (همکار طرح)
کاشانی حسین (همکار طرح)
میرزاآقا الهه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

اهداف: به منظور تعیین وضعیت باروری زوجین ارجاع شده به پژوهشکده رویان مطالعه اپیدمیولوژیک صورت گرفت. در این مطالعه عواملی مانند مشخصات فردی (مانند سن، تحصیلات ...) تاریخچه پزشکی و تولیدمثل خود و خانواده ایشان، معاینان بالینی، آزمایشات تشخیصی، نوع درمان و میزان حاملگی در این زوجین بررسی شد.
مواد و روشها:
این مطالعه به صورت توصیفی بر روی پرونده های 2500 زوج (10 درصد از تمام مراجعین) که به صورت نمونه گیری منظم انتخاب شده بودند، انجام گرفت، برای این کار از یک پرسشنامه تدوین شده براساس متغیرهای مورد بررسی استفاده گردید که داده های جمع آوری شده از طریق برنامه
SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: 31.8 درصد از زنان گروه سنی (29-25) سال با (میانگین
28.22±5.8) قرارداشتند. اکثر زنان زیر 30 سال سن داشتند (61%). 35.1 درصد از مردان نیز در فاصله سنی 34-30 سال قرار داشتند. اکثر مردان زیر 35 سال سن داشتند (61.9%). 29.7 درصد زنان تحصیلاتی در سطح دیپلم داشتند. 30.2 درصد مردان نیز تحصیلات در سطح دیپلم داشتند. بیشتر زنان (80.11%) خانه دار بودند، 8.64% معلم، 6.7% درصد کارمند و 2.2% شاغل پیراپزشکی بودند.
شغل مردان متفاوت بوده و 31.3 درصد شغل آزاد داشتند. 4.5 درصد راننده، 4.3 درصد کشاورز و 0.6 درصد نانوا بودند.
سابقه نازایی در فامیل زن 8.93 درصد و در مردان 10 درصد بود. میانگین مدت نازایی
7.4±5.2 سال بود. 36.9 درصد زوجین کمتر از 5 سال نازایی داشتند. میزان نازایی ثانویه در این مطالعه 9.9 درصد بود. میانگین سن اولین قاعدگی 13.45±0.012 سال (حداقل 9 سال حداکثر 21 سال) مشخصات قاعدگی زنان عبارت بود از: دیسمنوره 34.6 درصد، آمنوره 10.2 درصد، نامنظمی قاعدگی، 25.8 درصد، دیسپارونی 12.8 درصد، مولیمنیا 25.8 درصد و PCB 2.1 درصد، سابقه PID در 1.6 درصد زنان وجود داشت. چاقی، گالاکتوره و هیرسوتیسم به ترتیب 8 درصد، 13.2 درصد و 21.1 درصد زنان مشاهده شد.
اختلال تیرویید در 6.5 درصد مشاهده شد. 5.2 درصد هیپوتیرویید و 1.3 درصد هیپرتیروییدی داشتند.
4.6 درصد مردان سابق ابتلا به اوریون را داشتند. در افرادی که سابقه اوریون داشتند 68.1 درصد آنان آزواسپرم بودند که در مقایسه با افراد سالم این میزان تفاوت معنی داری داشت
(P=0.000).
درد بیضه در 2.8 درصد، سابقه بیماریهای مقاربتی در 2.1 درصد و بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی 5.1 درصد مردان مشاهده شد. سابقه واریکوسل و فتق به ترتیب 21 درصد و 5.5 درصد مشاهده شد.
30.1 درصد از مردان سابقه مصرف سیگار را داشتند. اسپرموگرام طبیعی در 32.3 درصد و آزواسپرمی در 23.7 درصد مردان مشاهده شد.
45.82 درصد نازایی با علت مردان، 31.84 درصد فاکتور زنانه، 12.79 درصد هر دو و 9.55 درصد ناباروری با علت نامشخص شد.
برای 23.2 درصد پروتکل درمانی
IUI،‌ 16.2 درصد IVF، 28.7 درصد ICSI و 31.9 درصد سایر روشها بکار گرفته شد.
نتایج نشان داد با افزایش سن زنان درصد حاملگی از 16.8 درصد به 6.3 درصد می رسد که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود
(P<0.001). همچنین با افزایش سن مردان نتیجه پروتکل درمانی از 15.7 درصد به 8.3 درصد کاهش می یابد که این کاهش از لحاظ آماری معنی دار می باشد (P=0.035). همچنین 60% مردانی که سابقه نازایی در فامیل درجه 1 آنها وجود داشت، آزواسپرمی بودند که این درصد در مقایسه با افرادی که سابقه نازایی در فامیل درجه 1 ندارند (40.9%) از لحاظ آماری دارای اختلاف معنی داری می باشد (P=0.0001). همچنین نتایج نشان داد با افزایش مدت ناباروری نتایج حاملگی کاهش می یابد (P<0.002).
بحث: نتایج به دست آمده در این مطالعه هم جهت با نتایج سایر تحقیقات در مراکر نازایی بود، برخی از نتایج مهم نیز مورد توجه قرار گرفت از جمله نازایی ثانویه، اوریون، واریکوسل، فاکتور مردانه مهمترین علت نازایی شناخته شد و افزایش سن زنان و مردان همچنین افزایش مدت نازایی بر نتیجه درمان تاثیر معکوس داشت.

 
 
Title:

Survey on infertility in Royan Institute 1995-2001Abstract:

Aims: To study the fertility status of all couples that came to the Royan Institute for infertility treatment. In this epidemiologic survey, we evaluated: personal data including age, education, past medical history and personal and family reproductive history, treatment procedure and pregnancy rate.
Materials and Methods: In this retrospective study, a sample of 2500 couples (10% of total patients) was chose by systematic sampling method from all the patients came to the Institute from 1995 to 2001. Data were collected by questionnaire and analyzed by SPSS software.
Results: Most of the females were younger than 30 (61%) and 31.8% of them had an age between 25 to 29 years (mean: 28.22
±5.8). most of the males were under 35 (61.9%) and 35.1% of them were between 30 to 34 years old. Education in diploma level was seen in 30.2% of males and 29.7% of females. Job frequencies in females were: housewives (80.11%), clerks (6.7%), teacher (8.64%) and paramedical workers (2.2%). In male population jobs were: private business (31.3%), driver (4.5%), Baker (0.6%) and farmer (4.3%). Infertility history in relatives wea seen in 8.93% of females and 10% of males. Mean duration of infertility was 7.4±5.2 years and 36.9 percent of couples had infertility for less than five years. Secondary infertility were found in 9.9%. Mean age of first menstruation was 13.45±0.12 with the range of 9 to 21 years of age. We found: dysmenorrheal 34.6%, amenorrhea 10.2%, irregular mens 25.8%, dysparronia 12.8%, mulimnia, post coital bleeding 2.1%, Hx of PID 1.6%, obesity 8%, galactorrhea 13.2% and hirsutism 21.1% among our female patients. There were also 6.5% thyroid problems in females which 5.2% were hypo and 1.3% were hyper thyroid. History of mumps was found in 4.6% of the patients and among this population, 68.1% were azospermic that was significantly higher comparing with people without mumps history. In males we found: tests pain 2.8%, STD 2.1, genitourinary diseases 5.1%, varicocele 21%, hernia 5.5% and smoking history 30.1%. Normal spermogram were found in 32.3% were azospermic. Etiology of infertility in 45.82% was male factor, 31.84% female, 12.79% both and 9.55% was unexplained infertility. Treatment protocols for 23.2% of couples was IUI, 16.2% IVF, 28.7% ICSI and 31.9% were treated with other therapeutic procedures. Our results show that pregnancy rate is decreased by aging from 16.8% to 6.3% that was statistically significant (P<0.001). Also, with advancing male age, treatment success were decreased from 15.7% to 8.3% (P=0.035). There was a significant difference in azospermia between males with grade. I family history of infertility (60%) and other 40% (P<0.001). Also, there was a significant in results with increasing the infertility time (P<0.002).
Conclusion: Our results were similar to other center’s data. Our data shows etiology of infertility including secondary infertility, mumps, varicocele and male factor. We also show that age and duration of infertility are important factors affecting treatment results.Keyword(s):