نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه روش های متداول و نوین در تخمین عمق با استفاده از روش های ژئوفیزیکی میدان پتانسیلگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: ژئوفیزیک

پژوهشگران: 
نجاتی کلاته علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

تخمین عمق بی هنجاری های میدان پتانسیل یکی از مهمترین پارامترهای ژئوفیزیکی است که از تفسیر داده های ژئوفیزیکی استخراج می شود. به دلیل وجود بی هنجاری های تداخلی و وجود بی هنجاری های سطحی و نویز بالای ناشی از آنها تخمین عمق با استفاده از داده های میدان پتانسیل به دقت و تجربه بالایی در زمینه زمین شناسی نیاز دارد.
روش های زیادی به منظور تخمین عمق در گرانی و مغناطیس وجود دارد که برخی از آنها نیاز به اعمال نظر مفسر به صورت مستقیم در روند تفسیر دارند و برخی از آنها اصطلاحا روش های اتوماتیک هستند که در آنها نیاز کمتری به اطلاعات اولیه از ساختار زمین شناسی می باشد. روش های ارائه شده هم در حیطه مکان و هم در حیطه عدد موج قابل بحث می باشند
.
روش های سریع و قدیمی تر که در آنها نیاز به محاسبات عددی و رایانه ای کمتری وجود دارد، تحت عنوان روش های کلاسیک دسته بندی می شوند. در این روش ها با استفاده از تقریب های ساده و استفاده توامان از داده های میدان پتانسیل و گرادیان های آن به مطالعه خصوصیات عمقی بی هنجاری هایی پرداخته می شود. در فضای عدد موج روش معروف چگالی انرژی یا
Power Spectrum به عنوان یکی از بهترین روش ها در زمینه تخمین عمق شناخته شده است. به علاوه باید اشاره کرد که از معادلات و روش اویلر یا EULDPH و روش MDS یا تفسیر به کمک نقاط معادل چشمه در تخمین پارامترهای عمقی بی هنجاری ها استفاده می شود. روش های ارائه شده به گونه ای انتخاب شده و در این گزیده مطالعه شده اند که خواننده امکان نوشتن برنامه عددی و به دست آوردن نتایج کمی از روش ها را داشته باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):