نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان اثربخشی روش های برقراری ارتباط بین شرکت آبفای استان و ذینفعانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: شرکت آبفای استان خوزستان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی میزان اثربخشی روش های برقراری ارتباط بین شرکت آبفای استان و ذینفعان انجام یافت. طرح تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود یافته ها نشان دهنده وجود همبستگی بین مقوله رضایت کارکنان و رضایت مشترکین بود.
همچنین نتایج نشان داد که جلب رضایت شهروندان و مراجعان، باعث افزایش اعتماد و وفاداری عمومی می شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):