نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه تنوع مورفولوژیکی و اکولوژیکی گل لاله سرنگون در منطقه کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاریگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان چهارمحال و بختیاری 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی این طرح جهت بهره برداری در معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی موجود است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 4420070-0381

نشانی سازمان مجری: شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، ساختمان فنی و مهندسی، کدپستی: 8818634141
 

چکیده:

در این طرح خصوصیات گیاه شناسی لاله بررسی شد و در جمعیت مورد مطالعه (F. imperialis) نوع خاصی که دارای تفاوتی چشمگیر باشد دریافت نشد، گل های منطقه بررسی شده و بیشترین تراکم 18 عدد در هر متر مربع و کمترین، 5 عدد در هر مترمربع به دست آمد. با توجه به مطالعات انجام شده روی تنوع صفات می توان گفت که در بین لاله های این منطقه نژاد متفاوتی دیده نشد ولی آن ها تنوع فرمی و مورفولوژیکی دارند و این تنوع می تواند هم در اثر تغییر ژنتیکی باشد و هم تغییرات اکولوژیکی. نتایج حاصل از این طرح می تواند در طرح توسعه گردشگری و توریستی منطقه کوهرنگ مورد استفاده مسوولان امر قرار بگیرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):