نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نظرسنجی از ذی نفعان شرکت آبفای خوزستانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: روانشناسی اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

این پژوهش به منظور آگاهی از میزان رضایت مندی پنج گروه ذینفعان شرکت آبفای استان خوزستان انجام شد. این پنج گروه عبارت بودند از: مشترکین، مسوولین، کارکنان شرکت، مشاورین و پیمانکاران تامین کننده نیازمندی های شرکت.
تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود. برای بررسی نظرات سه گروه اول، نه شهر استان به پیشنهاد مسوولین شرکت بر اساس پراکندگی جغرافیایی تعیین شدند و بر اساس فرمول های نمونه گیری، حجم نمونه مورد نیاز مشخص شد.
نتایج به دست آمده به این قرار است: میزان رضایت مندی کلی شرکت در نه شهر مورد بررسی کمتر از حد متوسط بود. بیشترین میزان رضایت به ترتیب از شاخص ارتباط مردم (با میانگین 2.19) فرایند خدمات شرکت (با میانگین 2.16)، نحوه برخورد کارکنان (با میانگین 1.96) و در نهایت از شاخص محصول و خدمات با (میانگین 1.94) بود.
میزان رضایتمندی کلی مسوولین در 9 شهر مورد بررسی در حد نزدیک به متوسط بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):