نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده مطالعاتی دشت عباسگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
خدایی کمال (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

خروجی طرح: 

ارائه دانش فنی به دست آمده به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

در این طرح بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده مطالعاتی دشت عباس با مساحتی حدود 378 کیلومترمربع و مختصات جغرافیایی 42° ,16' تا 42° و 15'، 32° تا 32° ,26' عرض شمالی تقریبا واقع در شمال غرب استان خوزستان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت...
هدف اصلی از مطالعات انجام گرفته، تعیین شکل و ابعاد آبخوان و چگونگی ارتباط آن با سایر منابع آبی، تعیین تعداد و ویژگی های لایه های مختلف، آب زیرزمینی و وضعیت ارتباطی آنان مشخص نمودن ضرائب هیدرودینامیکی آبخوان، عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی، منابع تغذیه و راه های تخلیه مخزن، بیلان آب زیرزمینی و هیدروکلیماتولوژی، امکانات منابع آب زیرزمینی از لحاظ توسعه بهره برداری، محل های پیشنهادی مناسب توسعه بهره برداری، محدودیت های منبع از نظر کیفی و کمی و در نهایت تشکیل پایگاه اطلاعاتی GIS بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):