نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات اجتماعی، اقتصادی و بررسی اسکان مجدد در حوزه سد کارون 4گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آذر 1388

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

محور و هدف این مطالعه، شناسایی پیامدهای احداث سدکارون 4 برای اهالی منطقه و ارائه راهکارهای مناسبی برای جلب نظر و مشارکت اهالی منطقه در فرایند احداث و بهره برداری از سد و به ویژه اسکان مجدد اهالی روستاهای مستغرق و تملک اراضی آنان و جبران خسارات وارده به آنان است که به تسهیل و توسعه تعامل سازنده با مدیریت طرح به ویژه در زمینه جابجایی واسکان مجدد می انجامد.
در این پژوهش از روش های علمی مرسوم در علوم انسانی و اجتماعی جهت گردآوری و تحلیل داده های مورد نیاز، تبیین وضعیت موجود منطقه و پیش بینی تحولات آینده استفاده شد. همچنین از نرم افزار GIS در این تحقیق استفاده شده است. اجزا و مراحل این تحقیق به شرح زیر می باشد:
ـ مطالعات اکتشافی (مشاهده و مصاحبه)
ـ مطالعات اسنادی
ـ مطالعات میدانی (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه)
در این طرح مطالعاتی آثار مختلف اجتماعی و اقتصادی احداث سدکارون 4 بررسی گردیده و با توجه به اقتضائات اجتماعی و اقتصادی منطقه، پیشنهادات و راهکارهایی برای بهره برداری مناسب از طرح و کاهش اثرات منفی احداث سد بر زندگی و معیشت مردم منطقه عرضه شده است. گزارش نهایی تحقیق در قالب 10 مجلد گزارش اصلی و 1 مجلد ضمیمه تدوین و ارائه گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):