نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده مطالعاتی آهودشتگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
خدایی کمال (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1383

کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

خروجی طرح: 

ارائه نتایج به دست آمده به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

در این طرح بیلان هیدروکلیماتولوژی محدوده مطالعاتی آهودشت با مساحتی حدود 1128 کیلومترمربع و مختصات جغرافیایی 31° ,34' تا 32° ,6' عرض شمالی و 48° ,14' تا 48° ,53' طول شرقی تقریبا واقع در مرکز استان خوزستان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
هدف اصلی از مطالعات انجام گرفته، تعیین شکل و ابعاد آبخوان و چگونگی ارتباط آن با سایر منابع آبی، تعیین تعداد و ویژگی های لایه های مختلف، آب زیرزمینی و وضعیت ارتباطی آنان مشخص نمودن ضرائب هیدرودینامیکی آبخوان، عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی، منابع تغذیه و راه های تخلیه مخزن، بیلان آب زیرزمینی و هیدروکلیماتولوژی، امکانات منابع آب زیرزمینی از لحاظ توسعه بهره برداری، محل های پیشنهادی مناسب توسعه بهره برداری، محدودیت های منبع از نظر کیفی و کمی و در نهایت تشکیل پایگاه اطلاعاتی GIS بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):