نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مدل ریاضی تلفیقی آب های سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی دزفول- اندیمشک با استفاده از GISگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
خدایی کمال (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1383

کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

خروجی طرح: 

ارائه دانش فنی به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

محدوده مطالعاتی دزفول- اندیمشک با مساحتی حدود 6238 کیلومترمربع و مختصات جغرافیایی 31° ,50' تا 33° ,35' عرض شمالی و 45° ,50' تا 48° ,14' طول شرقی در بخش شمال- شمال غرب استان خوزستان واقع شده است.
مدل تلفیقی آب های سطحی و زیرزمینی محدوده مطالعاتی دزفول- اندیمشک در چند فصل به شرح زیر انجام گرفته است.
1- بررسی مطالعات بیلان هیدروکلیماتولوژی دشت و تکمیل آن
2- تهیه مدل مفهومی محدوده مورد مطالعه به صورت نقشه های دوبعدی مقاطع عرضی و نمودارهای شماتیک سه بعدی
3- تعیین مدل دیفرانسیلی هیدرولیک آبخوان، روش حل معادله و تهیه آن، انتخاب کد کامپیوتری صحت سنجی شده مناسب
4- واسنجی و تحلیل حساسیت و عدم قطعیت مدل
5- صحت سنجی مدل
6- ارائه ارزیابی نتایج مدل
7- تلفیق مطالعات آب های سطحی و زیرزمینی
8- تهیه گزارش مدل آب های زیرزمینی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):