نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت موجود و بهبود کیفیت خدمات اورژانس مراکز درمانی کشور در سال 1381گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1388

کارفرما: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

اهداف این تحقیق عبارتند از:
ـ اطلاعات جمعیتی و دموگرافیک نمونه های پژوهشی
ـ اطلاعات در خصوص وضعیت ساختار فیزیکی اورژانس های مراکز درمانی
ـ تعداد تخت های موجود در اورژانس ها
ـ تعداد نیروی انسانی موجود در اورژانس ها
ـ نحوه آموزش نیروی انسانی مختلف بخش های اورژانس
مراکز اورژانس و فوریت های پزشکی در بیمارستان های عمومی از موقعیت کلیدی برخوردار هستند. این مراکز مسوولیت خطیر و حیاتی تامین و تضمین سلامت مردم را در حوادث در سطوح و فوریت های قابل پیش بینی و غیرمترقبه عهده دار هستند. در راستای استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود در جهت اعتلای نظام امدادرسانی و درمانی در حوادث، سوانح و فوریت های پزشکی بر اساس فرم استاندارد اهداف دور نظر، به منظور بهبود مستمر کیفیت، اصلاح عملکرد مراکز اورژانس ضروری می باشد.
نتایج طرح عبارتند از:
ـ بیشتر از نیمی واحدهای مورد پژوهش از نظر وضعیت کلی (وضعیت ساختار فیزیکی و تاسیساتی، ابزار و تجهیزات، نیروی انسانی، گردش کار و آموزش کارکنان) بسیار خوب و جزء بیمارستان های تامین اجتماعی بوده اند.
ـ حدود نیمی واحدها کمبود تعداد پرستاران را اعلام نموده اند.
ـ بیش از نیمی مراکز درمانی تحت پژوهش فاقد نیروی بیماربر بوده اند.
ـ کمتر از نیمی از واحدهای تحت پژوهش برنامه ریزی مناسبی درخصوص مقابله با حوادث غیرمترقبه نداشته اند.
ـ کمتر از نیمی واحدهای مورد پژوهش در زمینه آموزش CPR، فوریت ها و تریاژ وضعیت مناسبی نداشته اند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):